Ruimte voor alternatieve bemestingsmethoden

16 jul 2014

Bericht

NMV

Al geruime tijd spant de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zich in om langs experimentele weg aan te tonen dat alternatieve bemestingsmethoden eenzelfde resultaat kunnen bereiken als de maatregelen die nu door het ministerie worden opgelegd. Het lijkt er nu op dat het ministerie openstaat voor alternatieve maatregelen en deze inspanningen van de NMV beloond gaan worden.

Staatssecretaris Dijksma heeft recent een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn  maatregelen opgenomen om in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) de ammoniakemissie te verlagen. Dit betekent dat per 2015 bovengronds, breedwerpig uitrijden van drijfmest of zuiveringsslib niet meer is toegestaan. Vanaf 2017 wordt het gebruik van de sleepvoetmethode om drijfmest of zuiveringsslib uit te rijden op grasland, klei en veen verboden. Ondernemers maken zich grote zorgen over de schade aan de grasmat als gevolg van insnijding van de graszode op klei en veen. Daarom staat Dijksma aanwending op de bodem met een sleepslang- en sleepvoetbemester nog wel toe. "De verdunning van de mest die daarbij nodig is resulteert eveneens in een aanvaardbare reductie van de ammoniakemissie", aldus het ministerie. Dit is een wijziging in de houding van het ministerie waar de NMV al jaren op aandringt en een erkenning van de inspanningen van de NMV.

Wij vinden dat maatregelen gebaseerd moeten zijn op meetbare resultaten uit de praktijk en niet op rekenmodules, aldus D.J. Schoonman (voorzitter NMV). We hebben recent duidelijk gezien dat de verspreiding van ammoniak bij lange na niet de afstanden overbrugt die in de berekende wettelijke kaders verankerd zijn. Daarom doen wij praktijkonderzoek naar managementinstrumenten zoals watertoediening bij het uitrijden van mest. Met dit praktijkonderzoek willen we meer zekerheid omtrent de depositie van ammoniak genereren. “No simulation without experimentation”.

De NMV is verheugd over de recente verandering in de houding van het ministerie. Hierdoor lijkt er ruimte te ontstaan om langs experimentele weg aan te tonen dat alternatieve bemestingsmethoden eenzelfde resultaat kunnen bereiken. De NMV streeft naar meerdere maatregelen om de ammoniakemissie te verminderen, zodat boeren niet tot betonmaatregelen worden gedwongen. Wel gaat de NMV daarbij uit van het principe “meten is weten”; gedegen onderzoek met goede resultaten!

Meer informatie
Secretariaat Nederlandse Melkveehouders Vakbond
De Brenk 1a
4031 JL Ingen
T.: 0344 - 655336
E.: info@nmv.nu
W.: www.nmv.nu

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies