CLO: De populatie van de Boerenland vogels krimpt in Europa

24 sep 2018

Bericht

CLO: De populatie van de Boerenland vogels krimpt

CLO meldt dat door de veranderingen in de landbouw, de populatie van veel broedvogels achteruit is gegaan, daarintegen is de populatie van wilde gans en zwaan wel gestegen. Welke maatregelen kunnen de EU en de Nederlandse overheid nemen? En tegelijkertijd de agrariër tegemoet te komen? Lees hieronder het persbericht van het CLO.

Boerenlandvogels in Nederland

Boerenlandvogels in de Europese Unie

Ontwikkeling in Nederland

De kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied gaan in Nederland achteruit. Sinds 1990 is de "boerenlandvogel indicator" met ongeveer 30% gedaald (eerste tabblad). Een historische reconstructie van populaties van boerenlandvogels laat zien dat de achteruitgang sinds 1960 zelfs meer dan de helft bedraagt (zie figuur eerste tabblad). De afname is recentelijk afgevlakt, maar nog allerminst omgebogen in een herstel, ondanks de inzet van agrarisch natuurbeheer. In de plaats van grote aantallen en een grote diversiteit aan boerenlandvogels zijn het tegenwoordig grote groepen ganzen die het vogelbeeld in het agrarisch gebied bepalen. De aantallen ganzen in de winter zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen, en daarnaast heeft zich een grote broedende populatie ontwikkeld. De verschillende soorten ganzen worden evenwel niet tot de kenmerkende boerenlandvogels gerekend, omdat deze soorten in de broedtijd ook veel in andere terreintypen voorkomen.
De boerenlandvogelindicator is de nationale variant van de "Farmland Bird Indicator" (FBI) van de Europese Unie. Voor de Nederlandse versie van deze indicator zijn 27 soorten gekozen die in Nederland voorkomen; 20 daarvan zijn in aantal achteruitgegaan, 5 zijn toegenomen en 2 zijn gelijk gebleven. Sommige van de soorten die achteruit zijn gegaan, zoals de grauwe gors en kemphaan, waren ook in 1990 al zeldzaam. Maar ook veel algemenere soorten als grutto, kievit en scholekster verliezen flink terrein. Roodborsttapuit en putter zijn de soorten die het meest zijn toegenomen.Ontwikkeling in de Europese Unie

De ontwikkeling van boerenlandvogels in de Europese Unie laat net als in Nederland een neerwaartse trend zien (zie tweede tabblad). Sinds 2004 lijkt het Europees minder slecht te gaan dan in Nederland. De FBI van de EU bestaat uit 39 soorten broedvogels. De EU gebruikt deze FBI als biodiversiteitsgraadmeter voor het agrarisch gebied.

Oorzaken achteruitgang Nederland

De achteruitgang van de boerenlandvogels komt vooral door het intensieve gebruik en beheer van bouw- en grasland. Veranderingen in gewaskeuze, bestrijdingsmiddelengebruik, mechanisering en schaalvergroting van de landbouw hebben geleid tot veranderingen in de voedselsituatie, nestgelegenheid en kuikenoverleving en tot het verdwijnen van kleine landschapselementen als houtwallen en overhoekjes. Ook is broedgebied verloren gegaan door uitbreiding van steden en infrastructuur en door toename van wegverkeer. Afhankelijk van de biotoop-, gedrags- en voedselkeus van de vogels heeft dit voornamelijk negatieve gevolgen gehad. Intensief maaibeheer heeft geleid tot verliezen van nesten en opgroeiende kuikens: de combinatie van weinig dekking, betere toegankelijkheid voor predatoren en slechte opgroeicondities maken dat veel weidevogelkuikens het niet redden.
Het agrarisch natuurbeheer en de maatregelen die in het kader daarvan de afgelopen jaren zijn genomen, zoals akkerrandenbeheer, hebben de achteruitgang niet kunnen stoppen.

Oorzaken achteruitgang Europa

In Noordwest Europa spelen ongeveer dezelfde factoren een rol als in Nederland. Een recente studie heeft aangetoond dat EU maatregelen om boeren aan te zetten de ecologische kwaliteit van hun land te vergroten - middels beschermingsgebieden voor vogels en financiële prikkels binnen zgn. agri-environmental schemes - weliswaar positieve effecten sorteert, maar deze zijn tot nu toe nog niet genoeg gebleken om de dalende trend in boerenlandvogelpopulaties een halt toe te roepen.
In Oost- en Zuid-Europa gaat leefgebied voor boerenlandvogels om een andere reden verloren. De agrarische bedrijfsvoering stopt daar op onrendabele landbouwgronden steeds vaker, waarna verruiging en uiteindelijk verbossing plaatsvindt.

Bron: CLO, 24-09-2018


Gerelateerde artikelen

Polen: Overheidssteun voor boeren

Polen: Overheidssteun voor boeren

21 sep 2018 Bericht
Polen: Overheidssteun voor boeren
Troonrede spreekt waardering Nederlandse boeren ui

Troonrede spreekt waardering Nederlandse boeren uit

19 sep 2018 Bericht
Troonrede spreekt waardering Nederlandse boeren uit
Boeren en ballonvaarders: Hoe gaat u hier mee om?

Boeren en ballonvaarders: Hoe gaat u hier mee om?

18 sep 2018 Bericht
Boeren en ballonvaarders: Hoe gaat u hier mee om?
Landbouwbeleid met of zonder geld naar boeren?

Landbouwbeleid met of zonder geld naar boeren?

18 sep 2018 Bericht
Landbouwbeleid met of zonder geld naar boeren?


Vakpartner Nieuws

‘Feeding Demo Tour’ met automatisch voersysteem en

‘Feeding Demo Tour’ met automatisch voersysteem en mobiele voerkeuken

14 jul 2020 Bericht Lely Vector
‘Feeding Demo Tour’ met automatisch voersysteem en mobiele voerkeuken
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

10 jul 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologisch

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw

9 jul 2020 Bericht Dow AgroSciences
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies