Fosfaatrechtenstelsel: Maatregelen voor vleesveehouderij en starterscategorie knelgevallen

19 jul 2018

Bericht

Fosfaatrechtenstelsel: Maatregelen voor vleesveeho

Door middel van een brief informeert minster Schouten over de positie van de vleesveehouderij in het fosfaatrechtenstelsel. Hierin is de minister verder ingegaan op de twee maatregelen die zij in dit verband wil gaan nemen. Daarnaast heeft de minister aangegeven u verder te informeren na afronding van de regelingen.

Maatregelen vleesvee

De afgelopen periode heeft de minister met de Europese Commissie overlegd over de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel, bestaande uit een beleidsregel en een vrijstellingsregeling. De uitkomst daarvan is dat de Europese Commissie vanuit staatssteunoptiek geen bezwaren heeft tegen invoering van de twee maatregelen. De minister heeft de maatregelen tevens besproken met de diverse sectorvertegenwoordigers en zij hebben bevestigd nog steeds achter de maatregelen te staan. Dit betekent dat de minister verder kan met het proces tot invoering van beide maatregelen. De minister licht de maatregelen hieronder verder toe. 

De eerste maatregel, de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee, verduidelijkt welk jongvee onder het begrip melkvee in de zin van de Meststoffenwet valt en derhalve onder het fosfaatrechtenstelsel. Met de beleidsregel wordt verhelderd dat voor jongvee in de vleesveehouderij alleen fosfaatrechten noodzakelijk zijn indien dit jongvee wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees (en niet voor het krijgen van een kalf) zijn geen fosfaatrechten nodig. Op basis van de beleidsregel is voor vleesveehouders helder voor welke dieren zij fosfaatrechten nodig hebben. De verduidelijking is ook goed voor de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van het stelsel. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal aan de hand van de beleidsregel de initiële toekenning van fosfaatrechten aan vleesveehouders en gemengde bedrijven herzien. Indien blijkt dat rechten zijn toegekend voor dieren waarvoor dat op basis van de beleidsregel niet had gehoeven, zullen deze rechten komen te vervallen. Het gaat in dat geval immers om ongeoorloofde staatssteun. De beleidsregel wordt vandaag of morgen gepubliceerd in de Staatscourant en treedt de dag erna in werking.  

De tweede maatregel is de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Zoals gezegd hebben vleesveehouders op basis van de beleidsregel alleen nog fosfaatrechten nodig voor hun jongvee dat wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Een zoogkoeienhouder die deelneemt aan de vrijstellingsregeling zal zijn vrijgesteld van deze verplichting. Dit creëert vrijheid in de bedrijfsontwikkeling. Voorwaarden zijn dat de initieel toegekende rechten komen te vervallen en dat vrouwelijk jongvee van het bedrijf niet in de melkveehouderij terechtkomt. Het ontwerp van de vrijstellingsregeling moet nog de notificatieprocedure voor technische voorschriften doorlopen. Daarbij geldt een termijn van drie maanden waarbinnen de Europese Commissie of andere lidstaten bedenkingen kenbaar kunnen maken. Deze termijn is vandaag, donderdag 19 juli 2018, gestart. De regeling kan na afronding van de notificatieprocedure worden ingevoerd. De tekst van het ontwerp van de regeling is vandaag al wel gepubliceerd op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zodat vleesveehouders van de ontwerpregeling kennis kunnen nemen. Op deze manier kunnen zij deelname aan de vrijstellingsregeling tijdig voorbereiden. 

Dankzij de twee maatregelen kunnen vleesveehouders hun bedrijfsvoering voortzetten zonder daarbij beperkingen van het fosfaatrechtenstelsel te ondervinden. Dat is terecht, omdat vleesvee niet valt onder het sectorplafond voor de melkveehouderij en de fosfaatproductie in de vleesveehouderij ook geen stijgende trend heeft vertoond in de afgelopen jaren. De minister heeft de sectororganisaties opgeroepen om de maatregelen onder de aandacht te brengen van hun achterban en vleesveehouders aan te moedigen om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling.  

Aangezien de maatregelen ertoe strekken dat eventueel toegekende fosfaatrechten komen te vervallen, is de registratie van de kennisgeving van transacties van fosfaatrechten van vleesveehouders naar andere bedrijven de afgelopen periode aangehouden. Daarmee heeft de minister willen voorkomen dat ondernemers door verkoop van fosfaatrechten in de problemen komen na invoering van de maatregelen. Deze fosfaatrechten komen op basis van de beleidsregel en bij gebruikmaking van de vrijstellingsregeling immers te vervallen. In de vrijstellingsregeling zelf zijn bepalingen opgenomen om te voorkomen dat vleesveehouders én een beroep doen op de vrijstellingsregeling én profiteren van de opbrengst uit verkoop van de aan hen toegekende rechten. Ook in het aangekondigde wetsvoorstel zal worden voorkomen dat vleesveehouders, die als gevolg van het wetsvoorstel niet langer over rechten hoeven te beschikken, de aan hen toegekende fosfaatrechten te gelde kunnen maken. Anders zou immers sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. De minister moedigt alle vleesveehouders aan om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling. Dat biedt voor een ondernemer de beste waarborg om zijn bedrijfsvoering ongehinderd voort te zetten. 

De invoering van de beleidsregel en de voorgenomen invoering van de vrijstellingsregeling betekenen dat de totale hoeveelheid fosfaatrechten afneemt. Deze afname draagt bij aan het in overeenstemming brengen van het aantal rechten met het sectorplafond.  

AMvB starters

Tijdens het AO fosfaatrechten van 27 juni jl. heeft de minister aangegeven dat de Europese Commissie akkoord is met de voorgenomen AMvB starters, waarover de minister de Kamer per brief van 16 mei jl. heeft geïnformeerd (Kamerstuk 33 037, nr. 285). Deze AMvB regelt dat ook starters, die tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 begonnen zijn met de productie van melk bestemd voor consumptie of verwerking, in aanmerking kunnen komen voor de knelgevallenvoorziening. Een voorwaarde is wel dat deze starters op de peildatum vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hielden en voldoen aan de overige criteria van de knelgevallenvoorziening voor starters. Dit is in lijn met het advies van de Commissie Kalden. 

Het wijzigingsbesluit is voor spoedadvies aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het streven is om de wijziging zo spoedig mogelijk en wel voor 15 september in te voeren. Ondernemers krijgen dan tot 15 oktober 2018 de gelegenheid een aanvraag in te dienen. Op deze manier hebben zij voor het einde van 2018 uitsluitsel. 

Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Update RVO 

Bent u vleesveehouder? Dan heeft u geen fosfaatrechten meer nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bedoeld is om een kalf te krijgen. Dat heeft de minister op 18 juli 2018 bekend gemaakt.

Voorstel minister goedgekeurd door Europese Commissie

In de Kamerbrief van 29 maart 2018 heeft minister Schouten een beleidsregel met meer duidelijkheid over jongvee buiten de melkveehouderij voorgesteld. Op 19 juli 2018 is de beleidsregel gepubliceerd. Dat betekent dat u alleen fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen (zoogkoe wordt).

Vrijstelling voor zoogkoeienhouders

Bent u zoogkoeienhouder? Wij verwachten dat er voor u een vrijstelling komt.

Wij kunnen de vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders pas openstellen als de procedure hiervoor is afgerond met de Europese Commissie. Wij verwachten dat dit in oktober 2018 zal zijn. Vanaf dat moment kunt u zich ook aanmelden.

Meedoen? Meldt u dan wel aan voor 1 november 2018.

Meer informatie

Weten wat dit voor uw fosfaatrechten betekent? Meer weten over de voorlopige voorwaarden van de vrijstellingsregeling? Of bent u benieuwd naar actuele informatie? Kijk op onze informatiepagina Vleesvee & Zoogkoeien.

Bron: RVO


Gerelateerde artikelen

Schouten geeft opheldering op kamervragen over fos

Schouten geeft opheldering op kamervragen over fosfaatrechten

1 jun 2018 Bericht
Schouten geeft opheldering op kamervragen over fosfaatrechten
Schouten: geen ruimte voor faciliteren extra onthe

Schouten: geen ruimte voor faciliteren extra ontheffingen of vrijstellingen

17 mei 2018 Bericht
Schouten: geen ruimte voor faciliteren extra ontheffingen of vrijstellingen
Wat is het effect van het fosfaatrechtenstelsel op

Wat is het effect van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesvee- en zoogkoeienhouderij?

25 apr 2018 Bericht
Wat is het effect van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesvee- en zoogkoeienhouderij?


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies