Verschil stikstofbedrijfs- en stikstofbodemoversch

Verschil stikstofbedrijfs- en stikstofbodemoverschot toegelicht

12 feb 2018

Bericht

Binnen het LMM zijn de stikstofoverschotten op het bedrijf en op de bodem belangrijke indicatoren. In dit artikel laten we zien hoe deze berekend worden en welke verschillen er tussen sectoren (melkveehouderij en akkerbouw) en regio’s zichtbaar zijn.

Berekeningswijze

Zoals figuur 1 laat zien, is het bedrijfsoverschot gebaseerd op de nutriëntenstromen die een bedrijf via aan- en verkopen in- en uitgaan en op de voorraadmutaties. Het bedrijfsoverschot geeft daarmee een schatting van de hoeveelheid nutriënten die binnen een bedrijf in een gegeven jaar wel is verbruikt maar niet is omgezet in een product. Het berekende overschot, uitgedrukt in kilogrammen stikstof per hectare, vormt een potentiële druk op het milieu als gevolg van het economisch handelen van de ondernemer.

In de indicator ‘bodemoverschot’ is naast het ‘berekende bedrijfsoverschot’ ook rekening gehouden met factoren die geen verband houden met de bedrijfsvoering zoals: aanvoeren via depositie, stikstofbinding uit de lucht door vlinderbloemigen, het vrijkomen van stikstof uit organische stof in de bodem (mineralisatie) en afvoeren via emissies naar de lucht.

Deze indicator is vooral van belang voor analyse van de relatie met waterkwaliteit aangezien de waterkwaliteit afhankelijk is van het nettoresultaat van bedrijfseconomische, milieu- en biologische aan- en afvoerposten voor stikstof. Overigens: bij fosfaat is het niet nodig om rekening te houden met deze factoren omdat deze nihil zijn. Voor fosfaat is het bodemoverschot dus gelijk aan het bedrijfsoverschot.

Melkveehouderij

In de melkveehouderij blijken het bodem- en bedrijfsoverschot voor stikstof gemiddeld genomen min of meer even groot te zijn. Dit betekent dat in de melkveehouderij de milieu- en biologische aan- en afvoerposten netto ongeveer gelijk zijn. Hierdoor is de ontwikkeling van het bodem- en het bedrijfsoverschot in de melkveehouderij voor stikstof gelijk. Een uitzondering vormen de bedrijven in de veenregio: hier is als gevolg van de relatief grote netto mineralisatie het bodemoverschot aanzienlijk groter dan het bedrijfsoverschot (figuur 2).

Bron: WUR

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Voordeel stikstof in BEX staat 'onder druk' bij Ku

Voordeel stikstof in BEX staat 'onder druk' bij Kuks

10 jan 2018 Bericht
Voordeel stikstof in BEX staat 'onder druk' bij Kuks
LTO: Melkveehouders in Achterhoek en Liemers minim

LTO: Melkveehouders in Achterhoek en Liemers minimaliseren fosfaat- en stikstofverliezen

12 dec 2017 Bericht
LTO: Melkveehouders in Achterhoek en Liemers minimaliseren fosfaat- en stikstofverliezen
Melkveehouderij realiseert: lagere bemesting, hoge

Melkveehouderij realiseert lagere bemesting, hoger stikstofbodemoverschot

6 sep 2017 Bericht
Melkveehouderij realiseert lagere bemesting, hoger stikstofbodemoverschot
Aanmelden MelkveeActueel

Mééér uit mais!

Limagrain

De hoogste opbrengst én kwaliteit

Ga in 2018 voor de hoogste kVEM-opbrengst van elke hectare met LG Stacey. Dit breed inzetbare ras is de ultieme combinatie van kwaliteit en opbrengst, zo bewijzen ook kuilanalyses.

Bekijk cijfers >

Bezoek onze vakpartners