Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie bro

Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen

24 dec 2018

Bericht

De zuivelsector levert de komende jaren een forse bijdrage aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord reduceert de zuivelsector tot 2030 voor in totaal 1,6 megaton aan broeikasgassen en voldoet daarmee aan de gevraagde opgave vanuit de overheid.

De bijdrage van de zuivelsector is als bijlage integraal opgenomen in het deelakkoord Landbouw en Landgebruik van het nationale Klimaatakkoord. Organisaties van melkveehouders (LTO Nederland, NAJK, NMV) en zuivelondernemingen (NZO) hebben het deelakkoord, dat voor alle sectoren geldt, onderschreven.

Het deelakkoord is een volgende stap in de verdere verduurzaming van de zuivelketen. Melkveehouders en zuivelondernemingen werken op eigen initiatief al jaren samen aan de reductie van broeikasgassen. Dat gebeurt onder meer door efficiënter om te gaan met hulpbronnen als mineralen en energie en door het gebruik van hernieuwbare energie via zonnepanelen, windmolens en mestvergistingsinstallaties.

Alle ketenpartijen leveren een bijdrage

In het akkoord is vastgelegd dat de beoogde reductie van de zuivelsector mogelijk is als alle partijen in de keten een bijdrage leveren: agrarische ondernemers, verwerkende en toeleverende industrieën, overheden, maatschappelijke organisaties, banken en retail. Een andere voorwaarde is de beschikbaarheid van een adequaat financieel pakket van de overheid met financiële-, fiscale- en investeringsregelingen voor melkveehouders en gewenste aanpassingen in wet- en regelgeving.

Het akkoord baseert zich op een bedrijfsgerichte aanpak, waarbij de melkveehouder zelf bepaalt met welke maatregelen hij de emissie van broeikasgassen op zijn bedrijf vermindert. De klimaatprestaties van de melkveehouders worden individueel en ook sectoraal gemeten, gemonitord en inzichtelijk gemaakt via de carbon footprint monitor. Om de veehouders te ondersteunen zal de zuivelsector in 2019 samen met de veevoerindustrie en overheden een onafhankelijk expertisecentrum opzetten.

Verdienmodel voor melkveehouders

In het akkoord is afgesproken dat betrokken partijen binnen de bestaande mededingingsregels een verdienmodel uitwerken. Dat moet melkveehouders in staat stellen te investeren in de reductie van broeikasgassen. Het verdienmodel moet uiterlijk 1 januari 2020 gereed zijn.

Het akkoord moet in 2030 leiden naar een klimaatverantwoorde zuivelsector en een energieneutrale melkveehouderij. De sector reduceert dan 1,6 megaton CO2-equivalenten aan broeikasgassen in Nederland. De reductie valt uiteen in twee delen. Maatregelen die te maken hebben met het dier, diervoeding, mestopslag en bemesting leiden tot een reductie van methaan gelijk aan 0,8 megaton CO2- equivalenten. Met energiebesparende maatregelen, de productie van duurzame energie en maatregelen op gebied van bodem en gewas wordt nog eens 0,8 megaton aan CO2-equivalenten gereduceerd. Daarmee voldoet de sector aan de opgave die zij gekregen heeft.

Daarnaast verwacht de zuivelsector klimaatwinst in het buitenland te behalen. Uitvoering van het advies van de Commissie Grondgebondenheid leidt er toe dat de melkveehouders meer eiwitrijke gewassen op eigen grond gaan telen. De import van soja en palmpitten zal daardoor de komende jaren fors afnemen. Dat levert naar verwachting nog eens 1,0 megaton aan besparing op bovenop de geformuleerde taakstelling.

NAJK, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, NZO en LTO Nederland hebben een factsheet met de belangrijkste informatie gemaakt.

Bron: LTO

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Vakblad Melkveebedrijf

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat

Bedrijfsoverdracht schendt legitieme portie

Een rechter heeft beslist dat de bedrijfsoverdracht de legitieme portie van andere erfgenamen kan schenden. Lees hier een voorbeeld van een bedrijfsoverdracht die de legitieme portie schendt.

Lees het artikel >


Gerelateerde artikelen

LTO Nederland: ontwerp Klimaatakkoord een belangri

LTO Nederland: ontwerp Klimaatakkoord een belangrijke mijlpaal

24 dec 2018 Bericht
LTO Nederland: ontwerp Klimaatakkoord een belangrijke mijlpaal
Ledenraad FrieslandCampina stemt voor gebalanceerd

Ledenraad FrieslandCampina stemt voor gebalanceerde groei

24 dec 2018 Bericht
Ledenraad FrieslandCampina stemt voor gebalanceerde groei
Melkveebedrijven in 2017: afname grootvee-eenheden

Melkveebedrijven in 2017: afname grootvee-eenheden door fosfaatreductie

24 dec 2018 Bericht
Melkveebedrijven in 2017: afname grootvee-eenheden door fosfaatreductie


Vakpartner Nieuws

Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app ve

Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u

4 jun 2019 Bericht Yara
Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u
Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!

Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!

3 jun 2019 Bericht Agridiscounter
Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

23 mei 2019 Bericht Barenbrug
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies