Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering

5 jun 2019

Bericht

Betere economische prestaties bij duurzame bedrijf

De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische prestaties dan de overige 75% van de melkveebedrijven. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realiseren bedrijven met betere duurzaamheidsprestaties een lagere kostprijs en kritieke melkprijs. Wel is de arbeidsinzet per 100 kg melk iets hoger. Dit blijkt uit een analyse van data (gemiddeld over de periode 2015-2017) van gespecialiseerde melkveebedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research.

Duurzaamste bedrijven op basis van ecologische duurzaamheid en diergezondheid 

Voor deze analyse zijn alle gespecialiseerde melkveebedrijven gerangschikt op hun integrale duurzaamheidsscore op basis van een selectie van duurzaamheidskengetallen, beschikbaar in het Bedrijveninformatienet. Biologische melkveebedrijven zijn buiten beschouwing gelaten. De melkveebedrijven zijn ingedeeld op basis van hun prestaties op een aantal indicatoren met betrekking tot de thema&39;s diergezondheid en -welzijn, klimaat en energie, milieu en biodiversiteit en weidegang. De integrale duurzaamheidsscore is berekend door voor alle kengetallen een score van 0–100 toe te kennen en deze scores per kengetal vervolgens op te tellen tot een totaalscore via een wegingssystematiek. De wegingsfactoren zijn zodanig gekozen dat alle vier de onderdelen evenredig (dus 25%) bijdragen.

Er is gekozen voor een set kengetallen die in de praktijk vaak gebruikt wordt om de duurzaamheid van melkveebedrijven te beoordelen. De nadruk ligt hierbij op ecologische duurzaamheid (planet-indicatoren) en diergezondheid. De set kengetallen vertoont een grote (maar niet volledige) overlap met de duurzaamheidsdoelen van de Duurzame Zuivelketen. Economie (profit) en arbeid (people) zijn bewust buiten beschouwing gelaten in deze selectie om te toetsen of betere prestaties op het gebied van ecologische duurzaamheid en diergezondheid leiden tot betere of juist slechtere economische resultaten. De 25% bedrijven met de hoogste integrale duurzaamheidsscore op gebied van ecologie en diergezondheid zijn in deze analyse vergeleken met de overige 75% van de bedrijven.  

Duurzame bedrijfsvoering goed voor de portemonnee 

Uit de analyse blijkt dat de 25% duurzaamste bedrijven een lagere kostprijs, een significant lagere kritieke melkprijs, lagere voerkosten en een hoger inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hebben in vergelijking met de overige bedrijven. De bedrijven realiseren wel een iets lagere melkproductie per arbeidsuur maar dit verschil is niet significant. De langlopende schulden per kg melk zijn significant lager op de duurzaamste bedrijven (onderstaande tabel).

Er zijn kleine verschillen in de structuur en intensiteit van beide groepen melkveebedrijven. Zo hebben de 25% duurzaamste bedrijven 9 melkkoeien minder en zijn ze qua areaal 3 hectare groter en daardoor 13% extensiever. Dit laatste kengetal is significant verschillend.

Betere prestaties op alle duurzaamheidsthema’s

De 25% duurzaamste bedrijven presteren gemiddeld op alle gekozen duurzaamheidsthema’s (klimaat, diergezondheid, milieu, biodiversiteit en weidegang) beter dan de overige bedrijven. Dit is enerzijds logisch omdat de bedrijven op de totaalscore van deze indicatoren zijn geselecteerd. Anderzijds is het wel vermeldenswaard dat deze bedrijven erin slagen om goede prestaties op meerdere thema’s te combineren. Ze laten daarmee zien dat goede prestaties op het thema klimaat bijvoorbeeld samen kunnen gaan met goede prestaties op diergezondheid of weidegang. De 25% duurzaamste bedrijven scoren eveneens beter op alle onderliggende indicatoren en de verschillen zijn ruim de helft van de gevallen ook nog significant.

Nadere verdieping zinvol 

De resultaten van deze eerste analyse laten zien dat het duurzamer maken van de bedrijfsvoering ook economisch gezien vruchten kan afwerpen. Empirische data zoals verzameld in het Bedrijveninformatienet kunnen helpen om te achterhalen welke mechanismen hierachter schuilgaan. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat melkveehouders in de duurzaamste groep het management op hun bedrijf beter in de vingers hebben. Om meer robuust te toetsen in welke mate dit het geval is, lijkt het zinvol om deze analyse te herhalen met andere selecties en weging van kengetallen. Ook kan worden gekeken naar de relatie tussen individuele duurzaamheidskengetallen, economische prestaties en technische kengetallen om de praktijken te identificeren die hieraan ten grondslag liggen. Het meenemen van sociale aspecten zoals bijvoorbeeld houding ten aanzien van duurzaamheid en innovatie, leerstijlen en vormen van kennisuitwisseling zou kunnen helpen om beter te begrijpen waarom de duurzaamste bedrijven bovengemiddeld presteren.

Bron: Agrimatie


Gerelateerde artikelen

Lector Judith van de Mortel: In 2030 worden alle a

Lector Judith van de Mortel: In 2030 worden alle agrarische bodems in Nl duurzaam beheerd

10 mei 2019 Bericht
Lector Judith van de Mortel: In 2030 worden alle agrarische bodems in Nl duurzaam beheerd
Jonge boeren investeren massaal in duurzame modern

Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

26 apr 2019 Bericht
Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering
Omslag naar duurzame energievoorziening biedt kans

Omslag naar duurzame energievoorziening biedt kansen

19 feb 2019 Bericht
Omslag naar duurzame energievoorziening biedt kansen


Vakpartner Nieuws

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies