Hoeveel mest mag ik uitrijden?

5 feb 2019

Bericht

Hoeveel mest mag ik uitrijden?

Hoeveel dierlijke mest, compost, kalkmeststof, stikstofkunstmest (Anorganische meststoffen / EG meststoffen), zuiveringsslib en overige organische meststoffen u mag uitrijden hangt af of u het uitrijdt over landbouwgrond, natuurterrein of overige grond.

Uitrijden op landbouwgrond

Landbouwgrond is grond waarop daadwerkelijk enige vorm van landbouw wordt uitgeoefend. Er zijn maximum hoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest voor het bemesten van dit grondsoort.

U vindt meer informatie over deze hoeveelheden op de pagina's Dierlijke mest gebruiksnorm en gebruiksruimteFosfaat gebruiksnorm en gebruiksruimte en Stikstof gebruiksnorm en gebruiksruimte.

 • Dierlijke mest telt mee voor al deze 3 gebruiksnormen.
 • Compost, kalkmeststof (met stikstof of fosfaat), kunstmeststoffen, zuiveringsslib, overige organische meststoffen en herwonnen fosfaten op landbouwgrond tellen mee voor de stikstof- en fosfaatgebruiksnorm.
 • Zuiveringsslib mag alleen op landbouwgrond gebruikt worden en niet op overige grond en natuurterrein. Voor zuiveringsslib gelden ook aparte regels en doseringsnormen.
 • Overige organische meststoffen mogen wel op landbouwgrond gebruikt worden en niet op natuurterreinen. Als ze alleen materialen bevatten van plantaardige afkomst dan mag u ze ook gebruiken op overige grond.
 • Herwonnen fosfaten mag u op landbouwgrond en overige grond gebruiken. Niet op natuurterrein.

Uitrijden op batuurterrein

Een natuurterrein is grond met een houtopstand die de hoofdfunctie natuur (geen commerciële bossen), heideveld, ven, hoogveenterrein, zandverstuiving, duinterrein, kwelder, schor, gors, slik, riet- en ruigtland, griend en laagveenmoeras heeft. Gras- of bouwland met de hoofdfunctie natuur is ook natuurterrein. De normen voor een natuurterrein zonder beheersregime of met een beheersregime waarin geen beperking voor het gebruik van dierlijke mest of compost is opgenomen, is maximaal 20 kg fosfaat per hectare per jaar uit dierlijke mest en compost. Is er wel beheer en staat de maximale hoeveelheid dierlijke mest of compost die gebruikt mag worden in de beheersovereenkomst? Dan gelden de normen uit de beheersovereenkomst.

Gaat het om natuurterrein grasland met hoofdfunctie natuur waarop geen beheer gevoerd wordt? Of staat er niet in de beheersovereenkomst wat de maximale hoeveelheid dierlijke mest of compost is? Dan mag u per hectare maximaal 70 kg fosfaat en 170 kg stikstof uit dierlijke mest en compost per jaar gebruiken. Stikstofkunstmest die meer dan 0,5% van de droge stof aan stikstof en kalkmeststoffen bevat mag op natuurterrein worden gebruikt. Er is geen maximale hoeveelheid.

Waarvoor telt natuurterrein mee?

Natuurterrein wordt niet gerekend tot de oppervlakte landbouwgrond van het bedrijf. U hoeft de hoeveelheid dierlijke mest op natuurterrein daarom niet mee te tellen voor de gebruiksnormen. U telt deze wel mee voor de Mestverwerkingsplicht en de Wet Grondgebonden groei melkveehouderij. 

Uitrijden op overige grond

Overige grond is andere grond dan natuurterrein en landbouwgrond dat tot het bedrijf behoort. Dit zijn bijvoorbeeld sportvelden, plantsoenen en campings. Bouwland met volkstuinen en grasland waar hobbydieren grazen is ook overige grond. De normen voor een sportvelden, plantsoenen en campings is maximaal 20 kg fosfaat. Voor volkstuinen en grasland waar hobbydieren grazen maximaal geldt 80 kg fosfaat en 170 kg stikstof per hectare per jaar uit dierlijke mest, compost, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen. Overige organische meststoffen mogen alleen zijn geproduceerd uit materialen van plantaardige herkomst. Dit is inclusief de hoeveelheid dierlijke mest die door de dieren op de betreffende grond wordt geproduceerd tijdens de beweiding. Stikstofkunstmest die meer dan 0,5 % van de droge stof aan stikstof en kalkmeststoffen bevat, mag op overige grond worden gebruikt. Er is geen maximale hoeveelheid.

Eenmalige grote compostgift

Wilt u eenmalig een grote hoeveelheid compost aanbrengen op overige grond? Bijvoorbeeld voor de aanleg van een golfterrein? Dan mag u eenmalig een gift van maximaal 200 ton droge stof per hectare uitrijden. Dit moet u wel van te voren melden bij het RVO.

Primaire waterkering

Bent u landbouwer en heeft u een primaire waterkering in gebruik waarop gras groeit? En gebruikt u deze voor landbouwactiviteiten? In 2019 geeft u de primaire waterkering apart op in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2019. Dit doet u omdat er voorwaarden zijn voor beweiden, bemesten en maaien op de waterkering. Dit betekent dat deze grond eigenlijk niet tot de oppervlakte landbouwgrond van uw bedrijf hoort, omdat u niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft.

Voor u betekent dit:

 • Uw mestplaatsingsruimte voor de gebruiksnorm voor stikstof en fosfaat uit dierlijke meststoffen op de waterkering is dezelfde als die voor overige grond als dit grasland is: 170 kilogram stikstof en uit dierlijke mest.
 • Uw stikstofgebruiksnorm voor de waterkering is 170 kg stikstof per hectare. De totale stikstofgebruiksnorm (voor dierlijke mest, kunstmest, compost, zuiveringsslib en overige organische meststoffen) is daarmee 170 kilogram per hectare. Daarin moet u net als bij de gebruiksnormen rekening houden met een werkingscoëfficiënt. Bijvoorbeeld voor dierlijke mest geldt 45% en 100% voor kunstmest.  U kunt dan 170 - 170 x 0,45 = 93,5 kilogram per hectare als kunstmest gebruiken.
 • De totale fosfaatgebruiksnorm is maximaal 80 kilogram fosfaat (uit dierlijke mest plus eventueel kunstmest). Het gebruik van mest, zowel de dierlijke mest als de kunstmest, moet u verantwoorden in uw administratie. Strooit het waterschap kunstmest op de waterkering die u in gebruik heeft? Dan houdt u deze hoeveelheden ook bij in uw administratie. Daarbij mag de totale stikstofgebruiksnorm en de totale fosfaatgebruiksnorm niet worden overschreden.
 • Is het gebruik van dierlijke mest en/of van kunstmest vanuit uw pacht- of huurcontract (gebruiksovereenkomst) verder beperkt dan de  gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat die hiervoor genoemd zijn? Dan is deze beperking uw mestplaatsingsruimte.
 • Maakt u gebruik van derogatie? De oppervlakte van de waterkering telt niet mee voor de 80% graslandberekening. Ook de verhoogde stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest van 250 of 230 kilogram kunt u hierop niet toepassen. Maakt u gebruik van derogatie, dan is het gebruik van fosfaatkunstmest op de waterkering niet toegestaan. Voor de mestverwerkingsplicht is uw fosfaatruimte ook 80 kilogram fosfaat per hectare. Is er in uw gebruiksovereenkomst minder dan 80 kilogram als beperking opgenomen? Dan is dit uw mestplaatsingsruimte voor de mestverwerkingsplicht.
 • De hoeveelheden stikstof en fosfaat die u binnen het bedrijf naar de waterkering brengt, hoeft u niet met een Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) te registreren.
 • U houdt zich aan de regels voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid zoals u dat gewend bent. Dat betekent dat u de waterkeringen gebruikt voor landbouwkundige activiteiten, zoals het laten weiden van schapen.

Vindt u dat u op de primaire waterkering wel de feitelijke beschikkingsmacht over de grond heeft? Dan kunt u deze opgeven als landbouwgrond die bij uw bedrijf hoort.

Registratie andere waterkeringen

Heeft u een andere waterkering in gebruik, bijvoorbeeld een secundaire of regionale waterkering? En heeft u geen feitelijke beschikkingsmacht? Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de primaire waterkeringen. U kunt deze in 2019 ook apart opgeven in de Gecombineerde opgave.

Controle en handhaving

Als bij controle blijkt dat u de waterkering als gewone tot uw bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond heeft opgegeven maar toch niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft, dan bent u in overtreding. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit. Voor onjuiste registratie kan een bestuurlijke boete van € 300 worden opgelegd. Daarnaast kunt u een boete krijgen als de gebruiksnormen voor uw bedrijf worden overschreden of als u niet voldoet aan de mestverwerkingsplicht. Als u een derogatievergunning heeft dan kunnen wij deze intrekken door de overtreding in 2019. Dit heeft ook gevolgen voor het verkrijgen van een vergunning in de toekomst.

Lees meer over controle en handhaving op de gebruiksnormen op onze informatiepagina Landbouwbedrijven.

Meer weten over wanneer en hoe u mest mag uitrijden? Lees onderstaande artikelen: 

Wanneer mag ik mest uitrijden?

Hoe mag u mest uitrijden?

Bron: RVO

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Holaras introduceert nieuwe mestmixer

Holaras introduceert nieuwe mestmixer

5 feb 2019 Bericht
Holaras introduceert nieuwe mestmixer
mest uitrijden

Wanneer mag ik mest uitrijden?

5 feb 2019 Bericht
Wanneer mag ik mest uitrijden?
Uitstel voor opstellen van bemestingsplan

Uitstel voor opstellen van bemestingsplan

5 feb 2019 Bericht
Uitstel voor opstellen van bemestingsplan


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies