Omslag naar duurzame energievoorziening biedt kansen

19 feb 2019

Bericht

Omslag naar duurzame energievoorziening biedt kans

Zo aan het begin van 2019 is het goed om stil te staan bij de uitdagingen en kansen voor 2019. De omslag naar een duurzame energievoorziening biedt kansen voor grondeigenaren, ondernemers en inwoners. Denk hierbij aan het opzetten van een bedrijf of project in duurzame energieproductiesystemen. De uitkomsten van de klimaattafels liegen er namelijk niet om: Nederland moet vol in de transitie.

Regionale Energie Strategie 

Nederland is opgedeeld in zogenaamde RES-regio’s. Elke RES-regio stelt een plan op. Hierin staat welke maatregelen in de specifieke regio nodig zijn om tot de afspraken uit het nationale Klimaatakkoord te komen.

De RES-plannen moeten dit najaar opgesteld zijn door gemeenten, provincies, netwerkbedrijven, waterschappen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven uit de specifieke regio’s. Het is een visie waarin vraag en aanbod van energie worden afgestemd. En dat is meer dan het identificeren en combineren van de bron, de transportinfrastructuur en de afnemer. Het heeft namelijk ook invloed op het landelijk en stedelijk gebied. Zo is bijvoorbeeld een zonneveld of windturbine zichtbaar in het landschap.

Mogelijkheden duurzame energieproductiesystemen

Verwacht wordt dat er in het najaar van 2019 per regio een uitvoeringsplan gepresenteerd wordt met mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassingen van duurzame energieproductiesystemen. Denk hierbij aaneen zonneweide, windmolens en andere vormen van duurzame energie. De politiek kan de ambitie alleen behalen als er sprake is van een zeer verfijnd samenspel tussen bedrijfsleven, bewoners en bestuurders.

Samen kijken naar kansrijke gebieden

Vandaar dat in het Klimaatakkoord wordt aangegeven om zoveel mogelijk samen te kijken naar kansrijke gebieden voor energieopwekking en -aanbod. Dit om de ruimte die nodig is voor energieopwekking te koppelen aan lokale functies, opgaven en kwaliteiten van een gebied. En om planmatig de energie-infrastructuur mee te nemen.

De RES is dus voornamelijk een energie- en ruimtelijk vraagstuk. Maar het effect van energieoplossingen op de regionale economie met haar bedrijfsleven, mobiliteit, industrie en recreatie, wordt meegenomen in de energiestrategie. Zo wordt het uitvoeringsprogramma gedragen door stakeholders uit de regio.

Betrokkenheid van burgers en het bedrijfsleven

Hoe kijkt Countus tegen deze ontwikkeling aan? Bij Countes denken ze dat de omslag naar een duurzame energievoorziening een succes kan worden als burgers en het bedrijfsleven zich betrokken voelen én de ombuiging naar duurzame energieproductiesystemen renderend wordt, zodat het verdienmodel ook duurzaam wordt, is en blijft. Met de oprichting van coöperaties willen ze deze energietransitie ‘van onderop’ dan ook meer stem en daadkracht geven. Want bij Countus zijn ze ervan overtuigd dat overschakeling naar duurzaam noodzakelijk is én dat die samen moet gaan met zelfbeschikking door bewoners en bedrijven op lokaal niveau.

Duurzame energiecoöperaties

Op dit moment voorzien ze een onstuimige doorgroei in het aantal en de omvang van duurzame energiecoöperaties. De kwaliteiten van de verschillende bestuursleden die vol enthousiasme, en vaak op vrijwillige basis, aan de wieg staan van een coöperatieve organisatie, vullen elkaar prachtig aan. Gezamenlijk komen zij tot een ambitie die een substantiële bijdrage levert aan de regeringsdoelstelling voor het reduceren van de CO2-emissie. Deze doelstelling heeft een enorme sociale en materiële impact.

Energievoorziening laten renderen

De ervaring leert dat het veel specialismen vraagt om een duurzame energievoorziening structureel en positief renderend te krijgen in een georganiseerd verband met voldoende draagvlak. In feite wordt namelijk een nieuw bedrijf opgericht in een bestaande omgeving met veel verschillende belangen, vaak met meerdere bestuurderslagen, bewonersgroepen, bedrijfsleven en andere betrokkenen in een bestaande context. Die uiteenlopende belangen manifesteren zich in de (plan)omgeving alsook bedrijfsmatig.

Kansen voor lokale ondernemers

Door lokale ondernemers kansen te bieden en deze te verzilveren, ontstaan er nieuwe bedrijven in het kader van de energietransitie. Van zeer lokaal tot mondiaal zijn komende generaties meer aangewezen op andere energievormen. Countus wil grondeigenaren en ondernemers dan ook ondersteunen op fiscaal-juridisch, financieel, bedrijfskundig, planologisch en procesmatig gebied wanneer er mogelijkheden lijken te zijn voor het opzetten van projecten die hernieuwbare energie gaan produceren.

Daarnaast wil Countus bewoners van een gebied laten participeren in duurzame vormen van energieproductie door een bedrijf in een coöperatieve vorm op te zetten. Zo vloeien de revenuen uit de opbrengsten van het windmolenpark, zonneveld of de biogasinstallatie terug in de eigen omgeving.

Heeft u vragen over het Countus artikel, klik hier!

Bron: Countus

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

PLUS verduurzaamt zuivel- en kaasassortiment

PLUS verduurzaamt zuivel- en kaasassortiment

7 feb 2019 Bericht
PLUS verduurzaamt zuivel- en kaasassortiment
Zuivelketen boekt vooruitgang op duurzaamheidsthem

Zuivelketen boekt vooruitgang op duurzaamheidsthema’s

28 jan 2019 Bericht
Zuivelketen boekt vooruitgang op duurzaamheidsthema’s
Onderzoek 'Echte en Eerlijke Prijs' duurzame produ

Onderzoek 'Echte en Eerlijke Prijs' duurzame producten van start

25 jan 2019 Bericht
Onderzoek 'Echte en Eerlijke Prijs' duurzame producten van start


Vakpartner Nieuws

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruid

Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

1 apr 2020 Bericht Dow AgroSciences
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies