Welk land beschikt over het grootste mestoverschot?

22 aug 2019

Bericht

Welk land beschikt over het grootste mestoverschot

Hoewel mest een waardevol product is, hebben sommige regio’s te maken met een overschot. Er wordt meer geproduceerd dan de landbouw in de directe omgeving nodig heeft. Benieuwd welke landen hiermee te maken hebben? Lees hier onder meer! 

Dit overschot aan nutriënten levert een risico op voor het oppervlakte- en grondwater. Tot de oplossingen behoren de ruimtelijke spreiding van veeteelt en optimalisatie van mestgebruik door ruwe en bewerkte mest te transporteren naar gebieden met tekorten. Regionale mestoverschotten zijn het gevolg van enerzijds meer veelteelt en anderzijds de toenemende geografische scheiding van akkerbouw en veeteelt. Dit leidt tot een tekort aan nutriënten in gebieden met overwegend akkerbouw. Bij een verminderde beschikbaarheid van mest neemt de behoefte aan kunstmest en andere bronnen van organische stoffen toe. Kunstmest vervangt mest ook vanwege het gebruiksgemak en in sommige delen van de wereld komt dit ook door overheidssubsidies. Hierdoor wordt de nutriëntenkringloop verstoord en ontstaat een overschot aan nutriënten in gebieden met overwegend veeteelt.

De uitdaging ligt in het sluiten van nutriëntenkringlopen en het tegelijkertijd minimaliseren van de broeikasgasemissie.

Fosfaat tekort of fosfaat overschot?

Zoals hieronder staat weergegeven, zorgt dit ook voor een ongelijke verdeling van fosfaat. De toename van het gebruik van fosforhoudende (P) meststoffen en veeteelt heeft de mondiale fosforkringloop wezenlijk veranderd. Mest is een belangrijke oorzaak voor de fosforoverschotten in locaties met veel veeteelt, zoals de kustgebieden in Europa, Azië en Noord- en LatijnsAmerika. Net als bij fosfor hangt ook een hoge dierdichtheid samen met broeikasgasemissie.

Mest in Nederland

Nederland is een kleine maar dichtbevolkte lidstaat van de Europese Unie en heeft een grote veestapel. De import van veevoeder en het gebruik van kunstmest heeft in Nederland geleid tot een overschot aan nutriënten. Het handhaven van de grote veestapel vereist een herstel van de balans aan nutriënten door een efficiëntere veeteelt en de export van nutriënten (dierlijke mest).

Lees hier het gehele rapport! 

Deel dit artikel

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Hoeveel bemesting heeft het grasland nodig wegens

Hoeveel bemesting heeft het grasland nodig wegens de droogte?

21 aug 2019 Bericht
Hoeveel bemesting heeft het grasland nodig wegens de droogte?
Periodes omtrent uitrijden dierlijke mest voor het

Wanneer mag ik in het najaar mest uitrijden?

20 aug 2019 Bericht
Wanneer mag ik in het najaar mest uitrijden?
Vogelsang introduceert geavanceerde sleepvoetbemes

Vogelsang introduceert geavanceerde sleepvoetbemester BlackBird

2 aug 2019 Bericht
Vogelsang introduceert geavanceerde sleepvoetbemester BlackBird


Vakpartner Nieuws

‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

10 jul 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologisch

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw

9 jul 2020 Bericht Dow AgroSciences
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw
“Blij dat we hebben doorgezet”

“Blij dat we hebben doorgezet”

9 jul 2020 Bericht Dow AgroSciences
“Blij dat we hebben doorgezet”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies