Wat is er veranderd in de Gecombineerde opgave 2020?

11 mrt 2020

Bericht

Wat is er veranderd in de Gecombineerde opgave 202

Wat is er veranderd in de Gecombineerde opgave 2020? U ziet in dit overzicht van de RVO de veranderingen per onderwerp.

Extra vragen voor de Europese Landbouwtelling (IFS)

Dit jaar stelt de RVO extra vragen in de Gecombineerde opgave voor de Europese Landbouwtelling: Integrated Farm Statistics (IFS). U herkent deze vragen aan de gele achtergrond. De vorige keer dat u hiervoor vragen moest beantwoorden was in 2016. Meer informatie over de IFS vindt u op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave.

Checklist: wat heeft u nodig?

Bekijk ook de checklist op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave. In deze checklist staat wat u nodig heeft om de opgave in te vullen. Zo kunt u sneller van start.

Werk

Dit jaar stelt de RVO extra vragen over uw bedrijf, het bedrijfshoofd en/of de bedrijfsleider.

Bedrijfsopvolging

Heeft u een eenmanszaak, maatschap, VOF of CV? En is het bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar? Dan geeft u aan of u een opvolger heeft voor uw bedrijf.

Veiligheidsplan

U geeft aan of uw bedrijf een veiligheidsplan heeft. In een veiligheidsplan staat welke gezondheids- en veiligheidsrisico's u, uw werknemers en uw gezinsleden lopen bij het werken op uw bedrijf. In dit plan staat ook hoe deze risico's zijn verlaagd.

Verbrede landbouwactiviteiten

Voert u verbrede landbouwactiviteiten uit op uw bedrijf van april 2019 tot en met maart 2020? Dan geeft u aan welke landbouwactiviteiten dit zijn. U geeft ook aan hoeveel procent van de totale opbrengst van uw bedrijf uit verbrede landbouwactiviteiten komt.

Verkoop aan consumenten

Verkoopt u rechtstreeks of via één tussenschakel producten aan consumenten? Het gaat om producten die op uw bedrijf zijn geproduceerd of verwerkt. Als u dit doet, dan geeft u aan hoeveel procent van de totale opbrengst van uw bedrijf uit de rechtstreekse verkoop en/of de verkoop via één tussenschakel komt.

Bedrijfshoofd en/of bedrijfsleider

De RVO stelt deze vragen extra:

 • In welk jaar is de persoon met de dagelijkse leiding begonnen met leiding geven?
 • Heeft het bedrijfshoofd en/of de bedrijfsleider nog ander betaald werk?
 • Wat is de hoogst gevolgde opleiding van de persoon met de dagelijkse leiding?

Heeft de persoon met de dagelijkse leiding tussen april 2019 en maart 2020 een agrarische cursus of opleiding gevolgd of afgerond?

Heeft niet het bedrijfshoofd, maar iemand anders de dagelijkse leiding? Dan vragen zij ook het geboortejaar van die persoon, wat de relatie is met bedrijfshoofd (bijvoorbeeld partner of familie) en wat de gemiddelde arbeidstijd per week is op het bedrijf van april 2019 tot en met maart 2020.

Familieleden en andere personen die regelmatig meewerken op het bedrijf

U geeft niet meer het totale aantal personen, maar het aantal mannen en/of vrouwen op die regelmatig op het bedrijf meewerkten van april 2019 tot en met maart 2020.

Dieren

Rundvee Melkproductie

Bij UBN’s met productiedoel melkvee en/of gemengd/overig vragen wij:

 • De totale melkproductie (in kg) op uw bedrijf in 2019 inclusief de melk die u niet heeft geleverd aan de melkfabriek.
 • De hoeveelheid melk (in kg) die in 2019 op uw bedrijf is verwerkt tot een eindproduct (verzuivelen).

Aantallen in 2019

Heeft u een UBN met het productiedoel melkvee, vleesvee of gemengd/overig? Dan verdeelt u het gemiddelde aantal runderen in 2019 jonger dan 1 jaar en/of vrouwelijke runderen van 1 jaar of ouder in melkvee en vleesvee over de juiste categorieën. Dit hoeft niet als u in 2019 alleen waterbuffels hield.

Huisvesting

 • Bij A1 staltypes vult u het gemiddelde aantal melkkoeien (inclusief droge koeien en het gemiddelde aantal jongvee in.
 • Bij bepaalde diercategorieën stellen wij extra vragen over de stalinrichting en de mestsoort (drijfmest of vaste mest).

Veranderingen GLB

Vraagt u een GLB-subsidie aan? Dan zijn er een aantal regels veranderd. Zo is de Stichting Veldleeuwerik gestopt op 1 januari 2020. U kunt daardoor niet meer kiezen voor het EA-pakket Veldleeuwerik. Op onze pagina www.rvo.nl/veranderingen-GLB-2020 leest u alle veranderingen.

Grond

Nieuwe gewassen

In 2020 zijn er 4 nieuwe gewascodes:

 • 3055 Lisdodde
 • 6522 Riet
 • 6520 Azolla
 • 6521 Wilde rijst

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze pagina mijn.rvo.nl/percelen-registreren. Hier vindt u ook de Tabel Gewassen waarin u deze veranderingen ziet.

Overige grond

U geeft de oppervlakte overige grond op die bij uw bedrijf hoort op 15 mei 2020. Het gaat om:

 • de oppervlakte grond die geschikt is voor landbouwgrond (exclusief braak), maar niet als landbouwgrond wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een kampeerterrein.
 • de oppervlakte overige grond. Bijvoorbeeld erf, gebouwen, gesteente, groeven, onvruchtbare grond, sloten, vijvers en wegen.

Beregening

Heeft u een eigen installatie om landbouwgrond te beregenen? Dan geeft u de oppervlakte landbouwgrond op van uw bedrijf dat u met deze installatie kunt beregenen.

Samenvatting Mest en Grond

Extra fosfaatklasse voor fosfaattoestand

In de samenvatting tonen we dit jaar ook de fosfaatklassen arm en ruim voor de fosfaattoestand van de bodem. Dit betekent dat er dit jaar 5 klassen zijn: arm, laag, neutraal, ruim en hoog. Op onze pagina www.rvo.nl/fosfaatdifferentiatie leest u hoeveel fosfaat u per klasse mag gebruiken op grasland en bouwland. Gegevens derogatie Dit jaar tonen wij geen gegevens over derogatie in de samenvatting. De Europese Commissie besluit naar verwachting in het voorjaar of Nederland in 2020 weer derogatie krijgt.

Mest

Opslag dierlijke mest

Heeft u in 2019 vaste mest en/of drijfmest opgeslagen die op uw bedrijf is geproduceerd? Dan geeft u aan in welk soort opslag de mest is opgeslagen. Heeft u vaste mest en drijfmest opgeslagen? Dan geeft u aan hoeveel procent van de opgeslagen dierlijke mest drijfmest was en hoeveel vaste mest.

Opslag drijfmest

U geeft aan waar de mest is opgeslagen. U kunt kiezen uit:

 • opslag in putten onder de stal.
 • opslag buiten de stal in een foliebassin.
 • opslag buiten de stal in een mestsilo of mestzak.

Verder geeft u op hoeveel procent van de drijfmest er in die opslag is opgeslagen en wat de capaciteit van die opslag is in maanden.

Opslag vaste mest

U geeft aan waar de mest is opgeslagen. U kunt kiezen uit:

 • opslag in de stal in een systeem met diepstrooisel.
 • opslag buiten de stal in een mesthoop met actieve compostering. De mest wordt belucht en/of gemengd.
 • opslag buiten de stal in een mesthoop (inclusief de opslag op het land).

Verder geeft u op hoeveel procent van de vaste mest er in die opslag is opgeslagen en wat de capaciteit van die opslag is in maanden.

Bron: RVO

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Wel of geen korting bij wijziging van Gecombineerd

Wel of geen korting bij wijziging van Gecombineerde Opgave?

11 jun 2019 Bericht
Wel of geen korting bij wijziging van Gecombineerde Opgave?


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies