fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017

13 sep 2018

Bericht

fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot

De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest is gedaald van 175,2 miljoen kg in 2016 tot 169,0 miljoen kg in 2017. De fosfaatproductie ligt hiermee weer onder het door de Europese Unie vastgestelde plafond van 172,9 miljoen kg. De uitscheiding van stikstof nam licht toe van 504,3 tot 512,0 miljoen kg.

De daling van de fosfaatproductie in 2017 ten opzichte van 2016 komt grotendeels door de maatregelen van het Fosfaatreductiepakket 2017. Het Fosfaatreductiepakket bestond uit drie op de melkveehouderij gerichte maatregelen, te weten: verlaging van het fosforgehalte van mengvoer, een subsidieregeling voor melkveehouders die hun bedrijf beëindigen en een ministeriële regeling om het aantal grootvee-eenheden te verminderen. Tussen 1 januari en 31 december 2017 nam het aantal melkkoeien af met ruim 130 duizend stuks (8 procent). Het aantal kalveren, pinken en vaarzen in de melkveehouderij daalde met ruim 150 duizend stuks (12 procent). Door deze dalingen in de loop van het jaar is het aantal runderen op de peildatum 1 april van de landbouwtelling niet representatief voor de gemiddelde omvang van de rundveestapel in 2017. Voor de berekening van de mestproductie en mineralenuitscheiding is daarom niet het aantal runderen in de landbouwtelling gebruikt maar een gecorrigeerd aantal op basis van maandelijkse tellingen van de rundveestapel met het Identificatie en Registratiesysteem voor rundvee (I&R-rundvee). Mede door de maatregelen van het Fosfaatreductiepakket daalde de fosfaatproductie in de melkveehouderij van 89,5 miljoen kg in 2016 tot 86,6 miljoen kg in 2017.

Stikstofuitscheiding van veestapel nam licht toe

De stikstofuitscheiding van de veestapel nam licht toe door een combinatie van factoren. In tegenstelling tot het fosforgehalte daalde het stikstofgehalte van melkveemengvoer en varkensmengvoer vrijwel niet. Door de krimp van het snijmaïsareaal en een lage snijmaïsopbrengst per hectare in 2016 was er naar verhouding minder snijmaïs beschikbaar in 2017. Vervanging van snijmaïs door andere voedermiddelen zorgde voor een toename van de mineralenuitscheiding. Daarbij was het stikstofgehalte van gras in de rantsoenen van 2017 hoger dan in 2016. Ook is de voederbehoefte van melkkoeien toegenomen door de aanpassing van het lichaamsgewicht aan de nieuwste Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie en door de toename van de melkproductie per koe met ruim 4 procent tot bijna 8 700 kg. Sommige van deze oorzaken leiden ook tot een toename van de fosfaatuitscheiding maar door de lagere fosforgehalten van mengvoer van rundvee en varkens en een hogere vastlegging van fosfor in melk is de fosfaatuitscheiding per saldo gedaald.

Vanaf het begin van de jaren negentig stelt de Werkgroep Uniformering berekening Mesten mineralencijfers (WUM) jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie. De productie van dierlijke mest en de uitscheiding van stikstof, fosfaat en kali worden berekend door de standaardfactoren per diercategorie te vermenigvuldigen met het aantal dieren in de Landbouwtelling. Dit rapport geeft een kort overzicht van de rekenmethodiek, de uitgangspunten die in 2017 zijn toegepast en de berekeningsresultaten. Een uitgebreid overzicht van de rekenmethodiek is opgenomen in WUM (2010).

Bron: CBS

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Aanmelden knelgeval voor starters met jongvee

Aanmelden knelgeval voor starters met jongvee

24 sep 2018 Bericht
Aanmelden knelgeval voor starters met jongvee
“Termijnmarkt laat veehouders deels de melkprijs b

“Termijnmarkt laat veehouders deels de melkprijs bepalen”

21 sep 2018 Bericht
“Termijnmarkt laat veehouders deels de melkprijs bepalen”
Dalende fosfaatproductie in 2017

Dalende fosfaatproductie in 2017

19 sep 2018 Bericht
Dalende fosfaatproductie in 2017
Duidelijkheid over toetsing bezwaren fosfaat

Duidelijkheid over toetsing bezwaren fosfaat

19 sep 2018 Bericht
Duidelijkheid over toetsing bezwaren fosfaat
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

17 sep 2018 Bericht
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
Waarom het zo moeilijk is onderdelen voor oude mac

Waarom het zo moeilijk is onderdelen voor oude machines te vinden

13 sep 2018 Video
Waarom het zo moeilijk is onderdelen voor oude machines te vinden
LTO Nederland wil duidelijkheid over fosfaatrechte

LTO Nederland wil duidelijkheid over fosfaatrechten.

11 sep 2018 Bericht
LTO Nederland wil duidelijkheid over fosfaatrechten.
Bevestiging eerdere arresten Regeling fosfaatreduc

Bevestiging eerdere arresten Regeling fosfaatreductieplan 2017

11 sep 2018 Bericht
Bevestiging eerdere arresten Regeling fosfaatreductieplan 2017
Fosfaatrechten wringen bij zelfzuivelaars

Fosfaatrechten wringen bij zelfzuivelaars

6 sep 2018 Bericht
Fosfaatrechten wringen bij zelfzuivelaars
Belgische blauwe zoogkoeien.1000.png

LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten.

4 sep 2018 Bericht
LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten.

Financiële mogelijkheden bij bedrijfsbeëindiging?

Melkveebedrijf

Beëindiging melkveebedrijf

Welke mogelijkheden zijn er om mijn kosten van levensonderhoud te dekken nadat ik gebruik heb gemaakt van de stoppersregeling?

Bekijk mogelijkheden >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies