Fraudesignalen overschaduwen goede fosfaatcijfers

Stand van zaken fraude I&R

19 feb 2018

Bericht

Update NMV 19 februari 2018:

De situatie rond I&R blokkades zorgt voor veel onrust en emotionele spanning onder melkveehouders. NMV is van mening dat dit voorkomen hadden kunnen worden als men de sector erbij betrokken had. NMV schrijft een brief naar minister Schouten. LTO en NAJK onderschrijven deze brief.

De situatie die ontstaan is rond I&R zorgt logischerwijs voor veel onrust onder melkveehouders. NMV is van mening dat de problemen die ontstaan zijn, voorkomen hadden kunnen worden als de sector betrokken geweest was bij de voorbereiding van de actie die is uitgevoerd door NVWA en RVO. Als mensen met praktijkervaring meegekeken hadden naar de uitkomsten van de crosschecks, waren er veel onterechte blokkades voorkomen. NMV betreurt het ten zeerste dat er nu veel onschuldige melkveehouders geschaad zijn door aangemerkt te worden als verdachte van frauduleus handelen. Zowel het fosfaatreductieplan als de invoering van het stelsel van fosfaatrechten grijpen diep in op de melkveebedrijven en zo ook op de gezinnen achter die melkveebedrijven. NMV vindt het ontoelaatbaar dat door een gebrekkige voorbereiding zoveel onschuldige boeren in diskrediet gebracht zijn.

Brief naar minister Schouten

NMV heeft 16 februari een brief naar de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, gestuurd. Hierin roepen we op om de gemaakte fouten te herstellen en onterecht geblokkeerde bedrijven te deblokkeren. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de mentale impact van de melkveehouders. NMV heeft LTO en NAJK bereid gevonden deze brief mede te onderschrijven. Wat ons betreft is het positief dat we als sector gezamenlijk naar buiten treden. Op deze wijze geven we een krachtig signaal af.

Bron: NMV

Update LTO Nederland 19 februari 2018:

“Stop met boeren als criminelen te behandelen”, zegt LTO voorzitter Marc Calon in reactie op de aanhoudende blokkades van circa 2.000 veehouderijen. “Ik ben zeer teleurgesteld in het optreden van de overheid. Ik ben de eerste om te zeggen dat echte fraudeurs moeten worden aangepakt. Maar nu gaan we de verkeerde kant op, hier wordt een hele beroepsgroep schuldig verklaard. Ze moeten stoppen boeren als criminelen te behandelen.”

Er is in het veld en onder boeren steeds meer kritiek op de aanpak van de I&R-onregelmatigheden door het ministerie van Landbouw (LNV). Bij de informatielijnen van LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben honderden boeren hun beklag gedaan. Boeren waarvan de bedrijven door kleine en onbewuste onzorgvuldigheden op slot zijn gezet. De boosheid richt zich vooral op de wijze waarop de overheid haar onderzoek verricht.

De datacontroles leveren soms maar een klein foutje in het I&R-systeem op, maar vervolgens wordt wel een bedrijf op slot gezet. Een veel gehoorde klacht is dat bij het verkeerd afboeken van een dood geboren kalf automatisch ook alle meerlingen op een melkveehouderij als verdacht worden beschouwd. “Zo’n 2.000 bedrijven worden geblokkeerd en moeten hun onschuld bewijzen. En dat op basis van een cross check waarvan het de vraag is of die wel altijd klopt. Dit is schieten met een kanon op een mug. Dit moet ophouden”, aldus Calon.

Toen eind januari de onregelmatigheden in het I&R-systeem naar buiten kwam, sprak LNV nog van 7.700 bedrijven. Afgelopen weekend bij de laatste update stond de teller op 2.100 op slot gezette bedrijven. Daarvan zijn sindsdien een honderdtal weer vrijgegeven. Voorzitter Marc Calon stelt echter dat bedrijven zo snel mogelijk gedeblokkeerd moeten worden. “Een melkveehouder bij mij uit de buurt had vorig jaar op 500 koeien zes tweelingen en een verwerper. Hij heeft altijd alles keurig opgegeven, maar is nu al meer dan een week geblokkeerd. Het kan niet zo zijn dat boeren anders behandeld worden dan burgers. Melkveehouders hebben ook rechten. In ons land is het toch zo dat je onschuldig bent tot je schuld bewezen is. Hier worden onschuldige mensen schuldig verklaard. Maak mensen niet verdacht op basis van computerdata”, aldus Calon.

Bron: LTO Nederland

Update RVO 16 februari 2018:

Naar aanleiding van het aan- en afvoerverbod van runderen, de zogenaamde I&R-blokkade, krijgen wij veel telefonische vragen. Er zijn maatregelen genomen om de wachttijd voor bellers te verkorten, maar het is mogelijk dat u langer dan gewoonlijk in de wacht staat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Veelgestelde vragen over de I&R-blokkade

Heeft u een vraag over het aan- en afvoerverbod van runderen, kijk eerst op de pagina veelgestelde vragen over de I&R-blokkade. U vindt ze ook in de rechterkantlijn van de pagina Runderen melden op mijn.rvo.nl. Op deze pagina staat ook meer informatie over de Bedrijfsblokkade en/of dierblokkade runderen.

Gemiddelde wachttijd bij telefonische vragen

Datum 10.00 uur
(uu.mm.ss)
12.00 uur
(uu.mm.ss)
14.00 uur
(uu.mm.ss)
16.00 uur
(uu.mm.ss)
do 15-02-2018 00.37.42 00.55.56 00.38.10  
wo 14-02-2018 00.03.22 00.24.02 00.28.32 00.48.27
di   13-02-2018 00.26.40 00.06.31 00.02.12 00.00.07
ma 12-02-2018 01.28.00 00.19.48 00.24.20 00.16.25
zo  11-02-2018 00.23.20 00.49.42 00.29.48 -
za  10-02-2018 00.24.15 02.01.02 02.15.59 01.40.34

Bron: RVO

Update RVO 13 februari 2018:

NMV, LTO Nederland, NAJK en Netwerk GRONDig hebben afgelopen dagen bij hun leden geïnventariseerd wat de grondslag is voor de blokkade van hun bedrijf door de overheid. Deze inventarisatie leidt tot twijfels over de uiteindelijke omvang van de door de overheid gepubliceerde aantal onregelmatigheden in het I&R systeem.

Momenteel zijn circa 2000 bedrijven geblokkeerd. Zij zijn in crosschecks met verschillende database opgevallen en door de overheid als verdacht bedrijf aangemerkt. De genoemde meldpunten hebben veel reacties ontvangen. Concreet vallen de meeste meldingen in drie categorieën:

1. Het ontbreken van een kalfdatum bij een vaars door een opgebroken dracht, vroeggeboorte of een doodgeboren kalf waarbij het moederdier niet gekoppeld wordt;

2. Pinken die ouder zijn dan 27 maanden, al dan niet in combinatie met tweelinggeboortes op het bedrijf;

3. Technische systemen die niet juist gekoppeld zijn waardoor gegevens niet goed doorkomen bij de overheid.

NMV, LTO, NAJK en Netwerk GRONDig staan achter de minister in haar kordate optreden tegen bedrijven die aantoonbaar frauderen. Maar veel van de gemelde gevallen zijn vermoedelijk vooral te herleiden tot een administratieve fout of het gebrek aan communicatie tussen verschillende managementsystemen. De organisaties zijn van mening dat het hier veelal gaat om tekortkomingen in I&R die moeten worden opgelost, maar dat er geen sprake is van fraude. NMV, LTO, NAJK en Netwerk GRONDig staan voor de volle 100% achter goedwillende leden. En nemen afstand van het beeld dat wordt geschetst alsof alle veehouders fout zijn.

De melkveehouderijorganisaties zijn van mening dat de maatregel van blokkade in deze gevallen buiten proportioneel is. Zij roepen de minister op om veehouders zo goed en snel mogelijk te faciliteren om de blokkades ongedaan te maken. De partijen vinden dat in vele gevallen administratief bewijs volstaat om over te gaan tot deblokkade en hebben dit ook aangegeven bij LNV. De oplossing om over te gaan tot deblokkade ligt bij het aanleveren van bewijs bij RVO. Wij roepen onze leden veehouders dan ook op om zo snel mogelijk dit administratieve bewijs bij RVO aan te leveren.

Bron: NMV

Update RVO 12 februari 2018:

Nadat er bij 2100 bedrijven onregelmatigheden zijn geconstateerd wordt op dit moment hard gewerkt aan het op orde krijgen van het I&R systeem van veebedrijven. Herstelmeldingen door veehouders worden ook gedurende het weekend door RVO.nl en NVWA verwerkt. Bij ruim 150 veebedrijven is de bedrijfsblokkade inmiddels opgeheven. 

Bij ruim 100 betreft het melkveebedrijven met geïmporteerde melkkoeien. Van deze dieren waren alleen melkproductiegegevens aanwezig en geen gegevens of de koe had gekalfd. In het onderzoek is bij de selectie ten onrechte uitgegaan van de leeftijdsgrens die geldt bij het plan voor fosfaatreductie, namelijk dat koeien vanaf 27 maanden tellen als melkkoe. Uit aanvullende gegevens blijkt dat deze leeftijd te hoog ligt, deze is daarom bijgesteld. Runderen die op het moment van import 24 maanden of ouder waren, zijn buiten het onderzoek gesteld. Bedrijven waarbij andere onregelmatigheden zijn geconstateerd dan alleen geïmporteerde koeien, blijven geblokkeerd totdat de registratie van hun bedrijf helemaal op orde is. 

Een veehouder kan ook zelf zijn blokkade laten opheffen als hij de registratie in I&R kloppend maakt. Dat is tot nu tot door 50 melkveebedrijven gebeurd. Nadat de betreffende veehouder aanvullende informatie kon aanleveren, is de blokkade opgeheven.  

Naast de ruim 100 bedrijven zijn kalveren geboren na 1 januari 2018 ook meegenomen in het onderzoek. Dat is ten onrechte gebeurd. Het betreft ruim 900 individuele kalveren waarvan de blokkade is opgeheven. 

Bij het onderzoek  is niet over een nacht ijs gegaan. Er zijn verschillende administratieve systemen naast elkaar gelegd waardoor onregelmatigheden zijn ontdekt. Het I&R-systeem is onder andere een cruciaal traceringssysteem bij de uitbraak van dierziektes en wordt om die reden streng gecontroleerd. Bij ziekten kunnen dieren via dit systeem getraceerd worden waarmee verdere verspreiding wordt voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal melkveehouders hun administratie niet goed op orde hebben. Uit een eerste inspectie bij 99 bedrijven bleek de registratie van 47 bedrijven niet overeen te komen met de situatie in de stal. Tegen deze bedrijven is proces verbaal opgemaakt. Deze resultaten zijn aanleiding geweest voor nader een administratief onderzoek. Het onderzoek wordt de komende weken voortgezet.

Bron: Rijksoverheid

Update LTO Nederland 9 februari 2018: 

Diverse melkveehouders uit het hele land hebben zich de afgelopen uren gemeld bij LTO naar aanleiding van de brief van RVO.nl en de daarbij behorende opgelegde blokkades. De blokkade brengt grote zorgen met zich mee voor deze ondernemers en melkveehouders geven aan dat er logische en praktische verklaringen zijn voor de administratieve onregelmatigheden in I&R. ‘Het gevoel dat deze ondernemers als fraudeurs worden weggezet is voor deze individuele ondernemers begrijpelijkerwijs onverteerbaar,’ reageert Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland. ‘Deze ondernemers worden de dupe van ondernemers die wel willens en wetens het systeem onder druk hebben gezet. En dat is triest.’

‘Gezamenlijk met de regio’s proberen we inzicht te krijgen in de redenen voor de blokkades, zodat we een beter beeld kunnen krijgen van de situatie en het gesprek met het ministerie aan kunnen gaan,’ aldus Wil Meulenbroeks.

De brieven die bedrijven hebben ontvangen bevatten voor elke individuele ondernemer een manier om de blokkade ongedaan te maken. ‘Wij adviseren ondernemers in alle gevallen om die route ook te volgen en zo aan te tonen hoe het werkelijk op het bedrijf is,’ zegt Wil Meulenbroeks.

Bron: LTO Nederland

Update LTO Nederland 8 februari 2018: 

Op 8-2-2018 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de omvang van fraude in de I&R. In deze brief geeft de minister aan dat er, volgend uit administratieve controles, bij 2100 bedrijven overtredingen in de I&R registratie zijn geconstateerd. Deze bedrijven zijn door de NVWA en de RVO geblokkeerd.

De administratieve analyses hebben plaatsgevonden op basis van zogenaamde ‘cross checks’. Daarbij worden verschillende databestanden naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Het I&R systeem is bijvoorbeeld naast melkproductie gegevens en inseminatiedata gelegd. Aan de hand daar van zijn 2100 bedrijven uitgeselecteerd vanwege het ontbreken van een geboortemelding in relatie tot een melkgevende of afgekalfde vaars. Daarnaast zijn ook op enkele bedrijven individuele dieren geblokkeerd in verband met niet kloppende I&R registraties.

Elke melkveehouder kan controleren of zijn of haar bedrijf geblokkeerd is door te kijken op mijnRVO.nl. Ook ontvangen geblokkeerde bedrijven een brief van RVO waarin het besluit tot blokkade staat vermeldt. In deze brief staat ook beschreven hoe de blokkade opgeheven kan worden.  Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gegevens die u daar vindt, adviseren wij u contact op te nemen met RVO.

LTO Nederland herhaalt het standpunt afstand te nemen van fraude. De brief die minister Schouten vandaag aan de Tweede Kamer stuurde is geen reden om van dat standpunt af te wijken zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij. ‘Het is op geen enkele manier goed te keuren als boeren willens en wetens frauderen. Daar breng je namelijk de hele sector mee in de problemen.’ De vakgroep zal waar dat gewenst en mogelijk is, mee werken aan het oplossen van de problemen.

Bron: LTO Nederland

Update 8 februari 2018: 

Door de NVWA en RVO.nl is in opdracht van het ministerie van LNV nader onderzoek verricht naar de rundveebedrijven waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd in de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R). Uit dit onderzoek blijkt tot nu toe dat bij ruim 2100 bedrijven onregelmatigheden in het I&R zijn vastgesteld. Deze bedrijven worden vandaag en morgen geblokkeerd, wat betekent dat dieren niet mogen worden aan- en afgevoerd. Dit heeft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede kamer.
 
Van bedrijven is een analyse gemaakt en zijn verschillende administratieve gegevens met elkaar vergeleken. Bedrijven registreren de melkproductie van koeien en geboortedata van kalveren in diverse bedrijfsadministratiesystemen. Door deze systemen te vergelijken met wat in het I&R over het bedrijf staat vermeld, kunnen onregelmatigheden worden ontdekt.
 
Alle mogelijke afwijkingen onderzocht
Minister Schouten: ‘De afgelopen week hebben we een beter beeld gekregen van de bedrijven die hebben geknoeid met het I&R en het blijkt om een aanzienlijk aantal te gaan. Ik heb de NVWA en RVO.nl gevraagd alle mogelijke afwijkingen in het I&R te onderzoeken. Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. We moeten voorkomen dat de bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden de dupe worden van bedrijven die knoeien met het systeem.’
 
De NVWA heeft tot nu toe op basis van een steekproef ongeveer 150 bedrijven geïnspecteerd verspreid over het hele land. Bij overtredingen wordt een proces verbaal opgesteld. Behalve dat gekeken wordt naar naheffingen en kortingen op subsidies wordt met het OM overlegd of deze bedrijven ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.
 
Het I&R is van cruciaal belang. Als dit niet op orde is, dan is dat bij een dierziekte-uitbraak een risico voor de diergezondheid en volksgezondheid. Pas als de bedrijven hun I&R aantoonbaar kloppend hebben gemaakt, wordt de blokkade opgeheven. De analyses en inspecties door de NVWA en RVO.nl worden de komende tijd voortgezet.
 
Achtergrond van de vermoedelijke fraude:
Een melkkoe telt in het kader van het fosfaatreductieplan als 1 zogenoemde grootvee eenheid (GVE). Een vaars (jongvolwassen koe die nog niet heeft gekalfd) telt als ongeveer 0,5 GVE. Nadat de vaars heeft gekalfd begint de melkproductie en wordt het een melkkoe van 1 GVE. Het lijkt erop dat boeren meerdere kalveren hebben toegeschreven aan 1 koe, die dan op papier een meerling heeft gekregen. Andere koeien blijven daardoor onterecht geregistreerd staan als vaars. Zij zijn in de praktijk volwaardige melkkoeien, maar tellen door de registratie als vaars in het fosfaatreductieplan als 0,5 in plaats van 1 GVE. Hiermee is de veestapel van de boer op papier kleiner dan in werkelijkheid. Dit biedt hem een voordeel in het kader van het fosfaatreductieplan: hij hoeft minder GVE of dieren weg te doen, dan wel minder heffing te betalen.

Eerder bericht: 

De melkveehouderij heeft afgelopen jaar fors minder fosfaat – als bestanddeel van mest – uitgestoten dan in 2016. Dankzij de maatregelen uit het fosfaatreductieplan is de uitstoot gedaald tot onder het Europese maximum. Dit resultaat wordt echter overschaduwd door signalen van fraude met de registratie van rundvee. Dat schrijft minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister kondigt aan hard op te treden tegen frauderende boeren.

RVO.nl en de NVWA hebben onregelmatigheden geconstateerd in de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R). Uit dit systeem blijkt dat er in 2017 significant meer twee- en meerlingen zijn geboren dan gebruikelijk. In een normaal jaar ligt het aantal meerlingen bij koeien op 3 tot 5%. Uit het I&R komt naar voren dat bij circa 2.000 bedrijven het percentage meerlingen in 2017 hoger was dan 10%. Bij nog eens circa 5.700 melk- en rundveebedrijven lag dat percentage tussen de 5 en 10%.

De NVWA heeft gisteren bij in totaal 93 van de bedrijven uit deze beide groepen inspecties verricht. Bij 45 van die inspecties is gebleken dat de feitelijke situatie in de stal afwijkt van de registratie in het I&R. Het vermoeden van fraude is in die gevallen dus bevestigd. Alle bedrijven waar is vastgesteld dat de registratie in het I&R niet overeenkomt met de werkelijke situatie zijn per direct geblokkeerd; wat inhoudt dat dieren niet mogen worden aan- en afgevoerd. Het onderzoek naar de fraude is daarmee nog niet afgerond; RVO.nl en NVWA zullen de analyses en inspecties de komende weken voortzetten.

Minister Schouten: “Het I&R is van cruciaal belang. Als dit niet op orde is, dan is dat bij een dierziekte-uitbraak een risico voor de diergezondheid en volksgezondheid. Eerder heb ik al aangegeven dat elke vorm van fraude onacceptabel is. Hier is sprake van strafbare feiten en er zullen dus ook sancties volgen. Bedrijven die frauderen kunnen rekenen op naheffingen, kortingen op EU-subsidies en mogelijk strafrechtelijke vervolging. Ik ben al met het Openbaar Ministerie in overleg over de meest effectieve aanpak.” Later vandaag volgt nog een overleg tussen de minister vertegenwoordigers van de sector. De minister zal de bestuurders van de sectororganisaties daarbij wijzen op hun verantwoordelijkheid en hen  informeren over de aanpak en sancties.

Ondanks de ernst van de situatie blijft de totale fosfaatproductie in Nederland ook na hercalculatie onder het Europese maximum. Afhankelijk van het verdere verloop van het onderzoek  kan de omvang van de fraude oplopen tot enkele honderdduizenden kilogram fosfaat. De ruimte onder het fosfaatplafond is over heel 2017 ongeveer 5 miljoen kilogram fosfaat, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Op basis van de huidige informatie zal de fraude die nu in beeld is dus niet tot gevolg hebben dat het fosfaatplafond alsnog blijkt te zijn overschreden.

Achtergrond van de fraude

Een melkkoe telt in het kader van het fosfaatreductieplan als 1 zogenoemde grootvee eenheid (GVE). Een vaars (jongvolwassen koe die nog niet heeft gekalfd) telt als ongeveer 0,5 GVE. Nadat de vaars heeft gekalfd begint de melkproductie en wordt het een melkkoe van 1 GVE. Het lijkt erop dat boeren meerdere kalveren hebben toegeschreven aan één koe, die dan op papier een meerling heeft gekregen. Andere koeien blijven daardoor onterecht geregistreerd staan als vaars. Zij zijn in de praktijk volwaardige melkkoeien, maar tellen door de registratie als vaars in het fosfaatreductieplan als 0,5 in plaats van 1 GVE. Hiermee is de veestapel van de boer op papier kleiner dan in werkelijkheid. Dit biedt hem een voordeel in het kader van het fosfaatreductieplan: hij hoeft minder GVE weg te doen.

Reactie LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO:

De belangenorganisaties in de zuivelsector zijn zeer geschokt door de mededeling van minister Schouten van Landbouw dat het afgelopen jaar door een deel van de melkveehouders zou zijn gefraudeerd met het I&R-systeem in het kader van het fosfaatreductieplan. LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO vinden de fraude onacceptabel en nemen er resoluut afstand van. Zij zeggen het ministerie alle medewerking toe bij de aanpak van de fraude.

Bron: Rijksoverheid 

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Schouten: Spijt over harde uitspraken kalverfraude

Schouten: Spijt over harde woorden kalverfraude

12 mrt 2018 Bericht
Schouten: Spijt over harde woorden kalverfraude
750 van de 21000 melkveebedrijven gedeblokkeerd

750 van de 2100 melkveebedrijven gedeblokkeerd

21 feb 2018 Bericht
750 van de 2100 melkveebedrijven gedeblokkeerd
LTO: Stop met boeren als criminelen te behandelen

LTO: Stop met boeren als criminelen te behandelen

19 feb 2018 Bericht
LTO: Stop met boeren als criminelen te behandelen
NMV: veel onnodige onrust onder melkveehouders doo

NMV: veel onnodige onrust onder melkveehouders door optreden overheid

19 feb 2018 Bericht
NMV: veel onnodige onrust onder melkveehouders door optreden overheid
Gemiddelde wachttijd bij vragen omtrent I&R-blokka

Gemiddelde wachttijd bij vragen omtrent I&R-blokkade

16 feb 2018 Bericht
Gemiddelde wachttijd bij vragen omtrent I&R-blokkade
Veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de I&R-b

Veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de I&R-blokkade

14 feb 2018 Bericht
Veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de I&R-blokkade
Blokkade melkveebedrijven buitenproportioneel

Blokkade melkveebedrijven buitenproportioneel

13 feb 2018 Bericht
Blokkade melkveebedrijven buitenproportioneel
Blokkade bij ruim 150 melkveebedrijven opgeheven

Blokkade bij ruim 150 melkveebedrijven opgeheven

12 feb 2018 Bericht
Blokkade bij ruim 150 melkveebedrijven opgeheven
LTO: fraude op geen enkele manier goed te keuren

LTO: fraude op geen enkele manier goed te keuren

9 feb 2018 Bericht
LTO: fraude op geen enkele manier goed te keuren
2100 bedrijven geblokkeerd vanwege onregelmatighed

2100 bedrijven geblokkeerd vanwege onregelmatigheden in het I&R

8 feb 2018 Bericht
2100 bedrijven geblokkeerd vanwege onregelmatigheden in het I&R
Overleg over uitvoering stelsel fosfaatrechten met

Overleg over uitvoering stelsel fosfaatrechten met LNV

25 jan 2018 Bericht
Overleg over uitvoering stelsel fosfaatrechten met LNV
Fosfaatproductie melkveesector gedaald

Fosfaatproductie melkveesector gedaald met 4,3 miljoen kilo

23 jan 2018 Bericht
Fosfaatproductie melkveesector gedaald met 4,3 miljoen kilo
BOERenZAKEN: Sjouke Meijerink van Eternit over het

BOERenZAKEN: Sjouke Meijerink van Eternit over het belang van goede daken op stallen

23 jan 2018 Video
BOERenZAKEN: Sjouke Meijerink van Eternit over het belang van goede daken op stallen
Controleer uw beschikking fosfaatrechten zeer goed

Controleer uw beschikking fosfaatrechten zeer goed

16 jan 2018 Bericht
Controleer uw beschikking fosfaatrechten zeer goed
Groen Fosfaat Mais geeft plus in zetmeelgehalte

Groen Fosfaat Mais geeft plus in zetmeelgehalte

12 jan 2018 Bericht
Groen Fosfaat Mais geeft plus in zetmeelgehalte
Aanmelden MelkveeActueel
Bent u een melkveebedrijf met nevenactiviteiten?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies