Per 1 april 2019: Kalveren eerst merken, dan aanmelden!

10 dec 2018

Bericht

Per 1 april 2019: Kalveren eerst merken, dan aanme

In de afgelopen maand heeft een werkgroep vanuit de sector en overheid zich gebogen over de vraag welke aanpassingen in het I&R-systeem voor runderen wenselijk zijn. Deze vraag is ontstaan na de geconstateerde onregelmatigheden binnen dit systeem. 

Deze werkgroep had als opdracht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kans op onjuiste registraties in het I&R-systeem voor rundvee te verkleinen. 

Robuust I&R-systeem

De conclusie van de werkgroep is dat het I&R-systeem voor rundvee robuust is. Wel zijn er nog mogelijkheden om de kans op onjuiste registraties verder terug te dringen. De grootste risico’s op het ontstaan van onjuistheden in het I&R-systeem zitten bij het invoeren van gegevens na de geboorte van een kalf, de start van de registratie van het dier. Als een dier eenmaal goed geregistreerd staat is het risico op het ontstaan van onjuistheden in het I&R-systeem een stuk kleiner. RVO.nl beheert het I&R-systeem en zorgt er voor dat eventuele fouten, met betrekking tot runderen die reeds in het systeem staan, snel hersteld kunnen worden door de betrokken veehouders.

Maatregelen

De werkgroep heeft naar aanleiding van het onderzoek een pakket aan maatregelen opgesteld dat moet bijdragen aan het verkleinen van de kans op onjuiste registraties in het I&R-systeem. Het gaat hier om maatregelen die de sector zelf moet nemen, of intussen al heeft genomen, en maatregelen die door de overheid genomen moeten worden of al zijn genomen. 

Van deze aanpassingen zijn een tweetal maatreggelen die aanpassingen in de regelgeving vragen. Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen:

  • Verplichting om kalveren eerst te voorzien van oormerken voordat ze in het I&R-systeem worden aangemeld
  • De mogelijkheid om bestuurlijke boetes toe te kunnen passen bij handhaving van de I&R-regelgeving.

Daarnaast zijn er een aantal maatregelen die een nadere toelichting verdienen. Naast de bovengenoemde maatregelen bevatte de conceptwijzigingsregeling ook een maatregel die minister Schouten van LNV nu niet zal gaan invoeren. Het gaat hierbij om het verkorten van de meldtermijn van drie werkdagen naar drie dagen.

Toelichting op aantal specifieke maatregelen

Aanpassingen in het KalfVolgSysteem (KVS)

Op basis van het KVS kunnen kalveren niet eerder dan dat ze 14 dagen oud zijn het ouderlijk bedrijf verlaten. Met ingang van 1 juni jl. is niet langer de opgegeven geboortedatum, maar de datum van melding van de geboorte van een kalf in het I&R-systeem bepalend voor het moment waarop de 14 dagen-termijn gaat lopen. Bij een eventuele correctie van een eerder gedane geboortemelding start deze termijn opnieuw. Veehouders hebben er baat bij om de kalveren tijdig en correct in te voeren in het I&R-systeem. De minister geeft daarbij aan dat de sector hiermee een belangrijke stap heeft gezet.

Merken voor melden

Een maatregel die een aanpassing in de regelgeving vereist en die de minister gaat invoeren is het merken voor melden. Een kalf moet eerst een oormerk ingebracht krijgen voordat de geboortemelding van het kalf in het I&R-systeem wordt gedaan. Als kalveren éérst gemerkt worden voordat zij in het I&R-systeem geregistreerd worden, wordt de kans op foutieve registraties kleiner.

"Om de sector de tijd te geven zich voor te bereiden op de plicht om te gaan merken voor melden, laat minister Schouten deze maatregel per 1 april 2019 inwerking stellen"

De kans op bijvoorbeeld verwisseling van dieren na de registratie wordt namelijk verkleind. Om de sector de tijd te geven zich voor te bereiden op de plicht om te gaan merken voor melden, door bijvoorbeeld aanpassingen te realiseren aan bestaande managementsystemen, ben ik voornemens deze maatregel 1 april 2019 in te laten gaan in plaats van 1 januari 2019. Het aanbrengen van de oormerken en het melden van de geboorte van een kalf in het I&R-systeem dient binnen drie werkdagen plaats te vinden.

Verkorten meldtermijn runderen

Voor het I&R-systeem is een juiste registratie van geboortemeldingen van belang. Daarom stond in de geconsulteerde concept wijzigingsregeling, op voorstel van de werkgroep, een maatregel die de meldtermijn voor runderen in het I&R-systeem van drie werkdagen naar drie dagen zou verkorten. Het weekend zou dan ook mee gaan tellen voor de meldtermijn van drie dagen. De gedachte achter deze maatregel is dat de kans op fouten kleiner is als de periode tussen de geboorte van een kalf en het melden van de geboorte in het I&R-systeem zo kort mogelijk is. 

>> Vleesvee

Vleesvee wordt vaak extensiever gehouden en kan daardoor minder mak zijn. Dat heeft implicaties voor het merken van een pasgeboren kalf. Hier zijn vaak twee personen voor nodig, gezien het mogelijk beschermende gedrag van (moeder)dieren. Een kortere meldtermijn in combinatie met de plicht op het dier te merken voor het melden maakt dat het voor de veehouder lastig te organiseren kan zijn om voldoende mensen beschikbaar te hebben, wat weer tot gevaarlijke situaties kan leiden. De minister vindt deze praktische bezwaren genoeg reden om de voorgenomen verkorting van de meldtermijn niet in te voeren. De sectorpartijen in de werkgroep, met uitzondering van de vleesveesector, hebben evenwel aangegeven sterk te hechten aan het invoeren van deze verkorting van de meldtermijn, omdat het de kans op fouten verkleint.

Het is echter niet mogelijk om de maatregel alleen voor melkveebedrijven in te voeren aangezien het I&R-systeem geen onderscheid maakt tussen melkveebedrijven en vleesveebedrijven. Op basis van overleg met de sector heeft minister Schouten daarom besloten het verkorten van de meldtermijn nu niet in te voeren, maar gezamenlijk te gaan onderzoeken of het op termijn wel mogelijk en verstandig is om onderscheid te gaan maken tussen melkvee- en vleesveebedrijven. Indien dat het geval blijkt te zijn zal de minister het verkorten van de meldtermijn specifiek voor melkveebedrijven heroverwegen. 

Bron: RVO


Gerelateerde artikelen

Ministerie blokkeerde 337 onschuldige melkveebedri

Ministerie blokkeerde 337 melkveebedrijven onterecht

4 okt 2018 Bericht
Ministerie blokkeerde 337 melkveebedrijven onterecht
Storing I&R opgelost. Wat zijn de gevolgen?

Storing I&R opgelost. Wat zijn de gevolgen?

6 sep 2018 Bericht
Storing I&R opgelost. Wat zijn de gevolgen?
Geboren kalveren verplicht binnen drie dagen aanme

Geboren kalveren verplicht binnen drie dagen aanmelden

24 aug 2018 Bericht
Geboren kalveren verplicht binnen drie dagen aanmelden


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies