Labels

Natuurinclusieve landbouw in de praktijk brengen 21 jul 2017 Stichting Natuurlijk Melken 2050 onderzoekt natuurinclusieve melkveehouderij Bericht Hoe kun je natuurinclusieve melkveehouderij verder in de zuivelketen introduceren? De Stichting Natuurlijk Melken 2050 gaat dat in de praktijk onderzoeken. Hiervoor dragen de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe elk € 36.300 bij. In totaal € 108.900. De totale projectkosten zijn €229.000. Zuivelcoöperatie Noorderlandmelk draagt € 121.000 bij. Stichting Natuurlijk Melken 2050 onderzoekt natuurinclusieve melkveehouderij
Provincie keurt Faunabeheerplan goed 20 jul 2017 Provincie keurt Faunabeheerplan goed Bericht

Tien diersoorten die veel schade veroorzaken mogen, onder voorwaarden, zonder ontheffing bestreden worden in Noord-Holland. Het gaat om houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai, ekster, gaai, knobbelzwaan, meerkoet en de spreeuw. De provincie Noord-Holland beschermt alle in het wild voorkomende planten en dieren. Slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden wordt deze bescherming opgeheven.

Provincie keurt Faunabeheerplan goed
 Goedkeuring van het voorstel van het Parlement be 20 jul 2017 Goedkeuring van het voorstel van het Parlement betreffende de Omnibus-verordening Bericht We zagen allemaal dat de vrijwillige aanbodreductie in 2016 en 2017 effectief was. U kunt zich voorstellen dat het niet alleen voor de boeren, maar dat het ook voor de beleidsmakers het een opluchting is, als dit eindelijk een einde maakt aan de constante prijsdalingen. Goedkeuring van het voorstel van het Parlement betreffende de Omnibus-verordening
Aantal veehouders in Nederland neemt af 20 jul 2017 Visgraat melkstal meest gebruikt Bericht Tussen 1978 en 2014 is het aantal veehouders flink gedaald. Ook zien we in het overzicht van soorten melkstallen en achterstand dat het aantal grupstallen gedaald is in vergelijking met 2016 en dat het aantal zij-aan-zij stallen is toegenomen. Uit deze cijfers kun je dus opmaken dat de gehele melkveesector een stukje gekrompen is. Dit blijkt uit cijfers van Stichting KOM. Visgraat melkstal meest gebruikt
Fusie-organisatie AB Werkt klaar voor de toekomst 20 jul 2017 Fusie-organisatie AB Werkt klaar voor de toekomst Bericht AB Werkt en AB Brabant zijn per 13 juli gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam AB Werkt Zuid-Nederland en kan door haar schaalgrootte en aaneengesloten werkgebied nog beter inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor agrarische en aanverwante sectoren. Fusie-organisatie AB Werkt klaar voor de toekomst
Controleer de drinkwatervoorziening in de weide 19 jul 2017 Controleer de drinkwatervoorziening in de weide Bericht Een melkkoe kan al vanaf 21° Celsius last hebben van de warmte. Hittestress leidt al snel tot verminderde voeropname en pensverzuring, met een grotere kans op melkproductiedaling, uierontsteking en klauwproblemen. Controleer de drinkwatervoorziening in de weide
Fryske te koop bij supermarktketen COOP 19 jul 2017 Fryske te koop bij supermarktketen COOP Bericht Na een eerste fase vanaf februari dit jaar en verkoop bij diverse supermarkten en kaasverkopers, krijgt De Fryske verder voet aan vaste grond. Vanaf heden kan De Fryske gekocht worden bij vrijwel alle COOP winkels in Friesland en 14 grote COOP winkels elders in het land. Een eerste grotere samenwerking is hiermee een feit inclusief een stap naar consumenten buiten Friesland. Ook betekent het dat het aantal verkooppunten verdubbelt van dertig naar zestig winkels. Fryske te koop bij supermarktketen COOP
Meer fosfaatruimte voor deelnemers aan BEP-pilot 19 jul 2017 Meer fosfaatruimte voor deelnemers aan BEP-pilot Bericht Deelname aan de pilot evenwichtsbemesting fosfaat (BEP-pilot) levert dit jaar de deelnemers meer fosfaatruimte op dan vorig jaar. De forfaitaire norm over 2016 is gemiddeld 83,1 kilo, de BEP-norm gemiddeld 103,9 kilo. Vorig jaar was dit 100,8 kilo. Gemiddeld levert de pilot dus 20 kilogram meer fosfaatruimte. Vorig jaar was dit 16,8 kilo. De verwachting is dat het weer hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Meer fosfaatruimte voor deelnemers aan BEP-pilot
Mest verdunnen met erfwater 19 jul 2017 Mest verdunnen met erfwater Bericht De BedrijfsWaterWijzer is ontwikkeld binnen het project ‘Koeien & Kansen’ en bestaat uit zeven modules; erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling, afspoeling, drinkwater en slootbeheer. Een paar veehouders experimenteren op dit moment met het opvangen van erfwater om deze te gebruiken bij het uitrijden van mest. Dit levert een drietal voordelen op, namelijk geen lozingen vanaf het erf, minder ammoniakemissie en een betere benutting van mest. Mest verdunnen met erfwater
109 Melkveehouders maken gebruik van vertrekregeli 19 jul 2017 109 Melkveehouders maken gebruik van vertrekregeling FrieslandCampina Bericht De fusie tussen Friesland Foods en Campina, die in 2008 tot stand kwam, is door de Europese Commissie goedgekeurd onder voorwaarden, die er ondermeer toe moeten leiden dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derden komt. De beschikbaarstelling gebeurt via twee maatregelen. De Vertrekregeling en de regeling Beschikbaarstelling Melk. DMF geeft sinds 1 juli 2009 als onafhankelijke partij uitvoering aan deze twee regelingen. 109 Melkveehouders maken gebruik van vertrekregeling FrieslandCampina
Kernpunten uit nieuw cao productiegerichte dierhou 18 jul 2017 Kernpunten uit nieuw cao productiegerichte dierhouderij algemeen verbindend verklaard Bericht Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao productiegerichte dierhouderij algemeen verbindend verklaard op 11 juli 2017. De cao is daarmee van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij inclusief producenten van broedeieren. Kernpunten uit nieuw cao productiegerichte dierhouderij algemeen verbindend verklaard
Cijfers melkaanvoer en zuivelproductie door zuivel 18 jul 2017 Cijfers melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Bericht De cijfers van de melkaanvoer en zuivelproductie van de maanden maart april en mei van 2017 zijn gepubliceerd door het CBS. In de maanden maart, april en mei zie je dit jaar een kleine daling in de hoeveelheid melkaanvoer vergeleken met vorig jaar. Het gaat hierbij om een daling van 3460 (1.000 kg) in totaal een daling van 0,09 procent ten opzichte van 2016. Cijfers melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
EU en Brazilië bundelen zich 18 jul 2017 Europese Unie en Brazilië dienen samen voorstel in bij WTO over landbouwsubsidies Bericht De EU en Brazilië - twee van 's werelds grootste producenten van landbouwproducten - hebben bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een gezamenlijk voorstel voor steun voor landbouwproductie en voedselveiligheidsmaatregelen voorgelegd. Het doel is de marktverstoringen te beperken, om een kwaliteit voor de boeren te waarborgen, rekening houdend met de specifieke behoeften van ontwikkelingslanden. Europese Unie en Brazilië dienen samen voorstel in bij WTO over landbouwsubsidies
Benut ruwvoer optimaal door voldoende kuilopslag 18 jul 2017 Benut ruwvoer optimaal door voldoende kuilopslag Bericht Meer aandacht voor de bovenste 50 centimeter of hoger van de ruwvoerkuilen levert geld op. Investeer in extra sleufsilo's om het ruwvoer volgende jaar optimaal te kunnen opslaan. Geen ruimte op het erf voor extra opslag, breng dan het teveel aan ruwvoer naar de grasdrogerij. Benut zo het dure ruwvoer van eigen land optimaal. Benut ruwvoer optimaal door voldoende kuilopslag
Vifit Sport verbindt zich voor drie jaar aan wiele 17 jul 2017 Vifit Sport verbindt zich voor drie jaar aan wielerformatie Team LottoNL-Jumbo Bericht De wielerformatie van Team LottoNL-Jumbo en FrieslandCampina hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komende drie jaar. De naam van de nieuwe proteïnerijke sportvoedingslijn Vifit Sport zal op het tenue prijken. Daarnaast voorziet Vifit Sport de wielerploeg van de benodigde sportvoeding. Dat hebben Team LottoNL-Jumbo en FrieslandCampina bekend gemaakt op de rustdag van de Tour de France in Saint Etienne. FrieslandCampina heeft de intentie uitgesproken om in de toekomst de samenwerking verder uit te breiden en te intensiveren. Vifit Sport verbindt zich voor drie jaar aan wielerformatie Team LottoNL-Jumbo

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies